فایل (word) بررسی نقش کاهش زمان سفر ناشی از بهینهسازی سیستم اتوبوسرانی بر افزایش منافع اقتصادی کاربران در شهر بیرجند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی نقش کاهش زمان سفر ناشی از بهینهسازی سیستم اتوبوسرانی بر افزایش منافع اقتصادی کاربران در شهر بیرجند :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

زمان سفر یکی از عمده ترین پارامترهای اقتصادی حمل و نقل است و در بعضی مواقع صر فه جویی در زمان ,بزرگ ترین سود اصلاحات ترافیکی معابر می باشد. در بسیاری از مطالعات پیشین, اثر کاهش زمان بر منافع اقتصادی حاصل از اجرای پروژه های بهسازی سیستمهای حمل و نقل همگانی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله به بررسی نقش کاهش زمان سفر ناشی از بهینهسازی سیستم اتوبوسرانی شهر بیرجند ب ر افزایش منافع اقتصادیکاربران پرداخته شده است. در این مطالعه, خطوط اتوبوسرانی شهر در دو وهله ی قبل و بعد از بهینهسازی سیستم مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصله نشان داده است که زمان انتظار مسافران در مسیرهای مورد مطالعه پس از بهینه سازی به میزان53/32درصد کاهش یافته است. بنابراین, اجرای این بهینهسازی با توجه به پرسش نامه های تکمیل شده در مسیرهای مورد مطالعه ی شهر بیرجند, به میزان 59/68 در منافع اقتصادی کاربران اثر مثبت خواهد داشت

لینک کمکی