فایل (word) نقش زن ایرانی دراصلاح الگوی مصرف وارائه راهکار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) نقش زن ایرانی دراصلاح الگوی مصرف وارائه راهکار :
نام کنفرانس یا همایش : همایش ملی جایگاه و نقش زنان در مدیریت جهادی

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

امروزه در تمام جوامع,صحبت ازمصرف بی رویه انرژی ونگرانی های ناشی ازکمبود آن مطرح است.درکشورما نیزلازم است اصلاح الگوی مصرف هر چه بیشتردر جامعه ودرکانون گرم خانواده هابا مساعدت ومدیریت مادران,آموزش کافی وبسترسازی مناسب نهادینه شود.باتوجه به اینکه بیشتر فعالیت های اقتصادی بانوان دربخش خانواده است بنابراین مادران بامدیریت صحیح این بخش,نقش مهمی دراصلاح الگوی مصرف وامور اقتصادی جامعه وخانواده خواهند داشت.رعایت الگوی مصرف وتعهد به انجام آن,ناشی از احساس مسئولیتی است که هرکدام ازما نسبت بههم نوع وهمشهری های خود خواهیم داشت.دراین میان,زنان نه تنها درخریدلوازم ومواد مصرفی نقش مهمی دارند,بلکه در درست مصرف کردن وهمچنین نگهداری موارد مصرفی نیز باید مدیریت داشته باشند.اگراحساس وظیفه وحفظ سرمایه های کشور درزنان ایجادشود,آنان درحفظ منابع ملی نیزتأثیر بسزایی خواهند داشت واین امر خودبخود عاملی برای ایجاد الگوی مناسب برای نسل های بعد خواهد بود.برخی راهکارها مانند:ارتقای سطح آگاهی زنان,پیروی ازتعالیم اسلامی,آموزش صحیح به فرزندان,مصرف صحیح نان وحامل های انرژی,تغییر واصلاح رفتار مصرف توسط زنان ونظارت زنان به نحوه مصرف خانواده می توانددرصرفه جویی واستفاده درست از منابع انرژی تأثیر بسزایی داشته باشد.دراین مقاله با بصورت تحلیلی وآماری به بررسی نقش زنان ایرانی دراصلاح الگوی مصرف وارائه راهکار می پردازیم.

لینک کمکی