فایل (word) نقش خلاقیت زنان در مدیریت خانواده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) نقش خلاقیت زنان در مدیریت خانواده :
نام کنفرانس یا همایش : همایش ملی جایگاه و نقش زنان در مدیریت جهادی

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

زنان با برخورداری از جدیدترین اطلاعات و دانش در رابطه با موضوعات مختلف زندگی و با استفاده از آنها و آموزش به دیگر اعضای خانواده و همچنین دقت و نظارت در انجام صحیح آنها میتوانند روشهای نوین و بهینه را جانشین باورهایغلط و غیراقتصادی اعضای خانواده کنند و سطح فرهنگی و اجتماعی خانواده را بیش از پیش افزایش دهند. هدف این مقاله بررسی نقش زنان در بهره وری اقتصادی خانواده است. در این پژوهش, بهره وری اقتصادی خانواده از زاویه نوع روابط حاکم میان همسران از جمله مشارکت زنان در هزینه کردن درآمد خانواده, آموزش صحیح فرزندان, ارتقای سطح آگاهی زنان درزمینه مصرف صحیح و تغییر و اصلاح رفتار مصرف توسط زنان بررسی شده است. برای شناسایی مؤلفه های ذکر شده از نظریه های منابع, قدرت, نظریه سیستمی و توانمندسازی استفاده شده است. روش این مطالعه, پیمایش است و داده ها بااستفاده از تکنیک پرسشنامه ساختارمند از 022 زن متاهل شهرستان اهواز بدست آمده از فرمول کوکران که فقط زنان را شامل می شود بهره گرفته شده است. تکنیک نمونه گیری مورد استفاده, نمونه گیری طبقه ای چند مرحله ای توام با نمونه گیری احتمالی متناسب با حجم خوشه می باشد. یافته ها نشان می دهند که متغیرهای مستقل, مشارکت زنان در هزینهخانواده, آموزش صحیح فرزندان, ارتقا سطح آگاهی زنان در زمینه مصرف صحیح, تغییر و اصلاح رفتار مصرف توسط زنان با متغیر وابسته بهره وری اقتصادی خانواده رابطه مثبت داشته است. در تحلیل رگرسیون چند متغیری, مشارکت زنان در هزینه کردن درآمد خانواده و ارتقا سطح آگاهی زنان بترتیب مهم ترین تبیین کننده های بهره وری اقتصادی خانواده 2 را برای توضیح تغییرات بهره وری اقتصادی خانواده بدست داده اند, بدین معنی که / معرفی شده و ضریب تعیینی برابر 94 متغیرهای فوق الذکر بیشترین تأثیر را در بهره وری اقتصادی خانواده داشته است.

لینک کمکی