فایل (word) نقش تربیتی زنان در ترویج سبک زندگی اسلامی در خانواده و جامعه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) نقش تربیتی زنان در ترویج سبک زندگی اسلامی در خانواده و جامعه :
نام کنفرانس یا همایش : همایش ملی جایگاه و نقش زنان در مدیریت جهادی

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هر جامعه برای شکلگیری و رشد اجتماعی خود, نیازمند بهرهمندی از الگوهای مختلف رفتاری در سطوح مختلف است؛ در ایران نیز مدتی است با ادبیات ویژهای به این موضوع توجه میشود طبیعی است به اقتضای اسلامی بودن جامعه, بر سبک زندگی اسلامی ایرانی تأکید ویژهای شود و بر این اساس, برای نهادهای اثرگذار فرهنگی, همچون خانواده و رسانه, توجه به آموزههای اسلامی و الهام گرفتن از الگوهای معرفی شده در این آموزهها, برای شکلدادن به نوعی از سبک زندگی متناسب با شاخصهای فرهنگی خاص جامعهی ایرانی, مهم خواهد بود. همانگونه که ساختارهای بیرونی و موقعیتهای فرهنگی, اجتماعی و عادت وارههای شکلگرفته در ذهن انسانها, حاصل میداناجتماعی و فرهنگی یا موقعیت بیرونی اوست؛ این عوامل باعث انتخاب شرایط سبکی خاص شده است و بر اساس این سبک و الگوی خاص,زندگی فردی و اجتماعی فرد را پیش میبرد؛ همانطور که زن و مادر بهعنوان مهمترین عنصر تربیتی در خانواده, نقش سازندهای در شکلگیری تربیتی فرزندان را بر عهده دارد. به همین دلیل نقش زن بهعنوان دومین عرصهی رشد و تأثیرگذار در تربیت انسان, بسیار قابل تأمل و بررسی است .

لینک کمکی