فایل (word) نقش بانوان در حفاظت از محیط زیست با رویکرد به آیات قرآن کریم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) نقش بانوان در حفاظت از محیط زیست با رویکرد به آیات قرآن کریم :




نام کنفرانس یا همایش : همایش ملی جایگاه و نقش زنان در مدیریت جهادی

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

محیط زیست موهبتی بزرگ است که خالق زیبایها آن را به انسان ارزانی داشته است ودر آیات متعدد بشر رااز تعددی وتجاوز به ان برحذرکرده است.امروزه محیط زیست بدلیل حرص وطمع ورزی بشر درنادیده گرفتن سنتها وپیمان الهی بامشکلات عدیده ای روبرو شده استبحران محیط زیست ریشه در عملکرد نامشروع انسان از طبیعت دارد وبرزندگی او تاثیر منفی گذاشته است لذا حفاظت ازمحیط زیست نه تنهایک ضرورت بلکه از احکام تکلیفی محسوب میشود. قرآن کریم تجاوز به محیط زیست را اعتدا وافساد در زمین میداند ومتجاوز رامحروم ازرحمت الهی معرفی میکند. دراین پژوهش سعی شده است فایل (word) نقش بانوان در حفاظت از محیط زیست با رویکرد به آیات قرآن کریمبررسی گردد تحقیق حاضر از نوع کتابخانه ای وروش انجام آن توصیفی وتحلیلی است نتایج حاصل از مطالعات حاکی از آن است که قرآنکریم اصولی را در حوزه محیط زیست بیان کرده است واز طرفی نگاه اسلام در خصوص نقش با نوان در تربیت فرزندان نگاهی راهبردی بهشمار میرود بر این اساس ضرورت دارد بانوان با سر مشق قرار دادن آیات قران کریم در حوزه محیط زیست زیبا شناختی محیط زیستواستفاده درست وبهینه از این موهبت الهی را در اندیشه وعملکرد فرزندان وجامعه نهادینه نمایند.

لینک کمکی