فایل (word) موانع اقتصادی و سیاسی مشارکت زنان در امور سیاسی و اجتماعی مطالعه موردی: دهستان شیرز-شهرستان هرسین

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) موانع اقتصادی و سیاسی مشارکت زنان در امور سیاسی و اجتماعی مطالعه موردی: دهستان شیرز-شهرستان هرسین :
نام کنفرانس یا همایش : همایش ملی جایگاه و نقش زنان در مدیریت جهادی

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

هدف مطالعه حاضر, بررسی موانع اقتصادی و سیاسی مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان در دهستان شیرز شهرستان هرسین می باشد. به لحاظ روش شناسی, این تحقیق پیمایشی و از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری, زنان بالای 6 سال دهستان شیرزبودند. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 333 نفر تعیین و با روش نمونه گیری طبقه ای انتساب متناسب انتخاب شدند. نتایج نشان داد که مشارکت سیاسی زنان مورد مطالعه در سطح متوسط و مشارکت اجتماعی آنان در سطح بالا قرار دارد.همچنین نتایج نشان داد که به ترتیب اهمیت, عدم مالکیت زنان بر زمین و اموال, اعمال تبعیض های جنسیتی توسط ارگان های ذیربطو عدم استقبال دهیار و اعضای شورای اسلامی روستا از همکاری زنان موانع اصلی مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان هستند

لینک کمکی