فایل (word) مقایسه میزان سازگاری اجتماعی زنان متأهل شاغل و غیر شاغل سنین 25 تا 50 سال شهرستان نجفآباد اصفهان در سال 1393

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) مقایسه میزان سازگاری اجتماعی زنان متأهل شاغل و غیر شاغل سنین 25 تا 50 سال شهرستان نجفآباد اصفهان در سال 1393 :
نام کنفرانس یا همایش : همایش ملی جایگاه و نقش زنان در مدیریت جهادی

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

در پژوهش حاضر به مقایسه میزان سازگاری اجتماعی زنان متأهل شاغل و غیر شاغل سنین 22 تا 50 سالگی شهر نجفآباداصفهان پرداخته شد. جامعه آماری در پژوهش حاضر زنان متأهل شاغل و غیر شاغل سنین 25 تا 50 سالگی شهر نجفآباد اصفهان میباشد. حجم جامعه824 نفر بود که به روش نمونهگیری تصادفی 255 نفر انتخاب شده, ازاین تعداد 100 نفر از بین زنان متأهل شاغل شهر نجفآباد اصفهان وزنان متأهل غیر شاغل شهر نجفآباد اصفهان به روش نمونهگیری تصادفی 155 نفر را انتخاب کردیم که پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل بر روی آنها اجرا شد.پس از تجزیه و تحلیل دادهها با توجه به مقدار 0/01 p> به این نتیجه رسیدیم که بین سازگاری اجتماعی زنان متأهل شاغل و زنان متأهل غیر شاغل تفاوت معنیداری وجود دارد.

لینک کمکی