فایل (word) مقایسه خودپنداره, منبع کنترل و احساس فنا ناپذیری در خانمهای بی حجاب و خانمهای با حجاب شهر زاهدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) مقایسه خودپنداره, منبع کنترل و احساس فنا ناپذیری در خانمهای بی حجاب و خانمهای با حجاب شهر زاهدان :
نام کنفرانس یا همایش : همایش ملی جایگاه و نقش زنان در مدیریت جهادی

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

حجاب و پوشش تأثیر زیادی بر روح و روان زن دارد. عفاف و پوشیدگی برای زن همچون سد و حفاظی است که در سایه آن از هر ذلت و تحقیری در امان میماند. با این وجود شاهد بی حجابی در جوامع اسلامی هستیم که اگر علل و عوامل این پدیده تبیین و کنترل نشود آسیبهای زیادی را برای فرد و جامعه به بار خواهد آورد بنابراین هدف از پژوهش حاضر مقایسه خودپنداره, منبع کنترل واحساس فنا نا پذیری در خانمهای بی حجاب و خانمهایبا حجاب است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع علی-مقایسهای میباشد برای بررسی متغیرها از آزمون آماری t استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش خانمهای با حجاب و بی حجاب شهر زاهدان میباشند. نمونه گیری پژوهش به صورت تصادفی ساده بوده است. 84 خانم (42نفر باحجاب و42نفر بی حجاب) بصورت تصادفی انتخاب شد.دادهها بوسیلهی پرسشنامه خودپنداره راجرز(1957 ,(منبع کنترل راتر(1966 (و احساس فناناپذیری نمادین درولیت(1990 (جمع آوری شد.یافتهها: نتایج پژوهش نشان میدهد که بین میانگین خود واقعی و خود آرمانی خانمهای بی حجاب(71/23 =-57/108-86/84 (تفاوت معناداری (000/0= p (وجود دارد و بین میانگین خود واقعی وخود آرمانی خانمهای با حجاب (89/5= -94/97 -05/92 (تفاوت معناداری یافت نشد(251/0= p (و بین میانگین خود واقعی خانمهای بی حجاب و خانمهای با حجاب (19/8 =-05/92-86/84 (تفاوت معناداری( 036/0= p (وجود دارد بین میانگین خود وآرمانی دو گروه فوق (63/13= 94/97- 57/108 (تفاوت معنا داری (02/0= p(وجود دارد و همچنین بین میانگین دو گروه فوق در منبع کنترل بیرونی(79/12 =34/10 -13/23 (و احساس فنا ناپذیری( 77/14 =-27/39 -5/24 (تفاوت معناداری (000/0= p( وجود دارد. با توجه به نتایج پژوهش برنامههای آموزشی- درمانی برای اصلاح خودپنداره و سوق دادن از منبع کنترل بیرونی به درونی و بالا بردن احساس معنا و فناناپذیری برای پیشگیری و اصلاح بی حجابی مفید است.

لینک کمکی