فایل (word) مدرنیته و مشارکت سیاسی زنان در ایران: مشارکت حق محور و مشارکت تکلیف محور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) مدرنیته و مشارکت سیاسی زنان در ایران: مشارکت حق محور و مشارکت تکلیف محور :
نام کنفرانس یا همایش : همایش ملی جایگاه و نقش زنان در مدیریت جهادی

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

زنان هر جامعه ای نیمی از اعضای آن جامعه را تشکیل میدهند و این امر تاثیر فراوانی بر فرایندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری هر نظام سیاسی وارد میکند, لذا پرداختن به مسأله مشارکت زنان اهمیت دو چندان پیدا میکند که موضوع این پژوهش میباشد.کیفیت مشارکت زنان در زندگی سیاسی تحت تأثیر ساختهای اجتماعی, اقتصادی, سیاسی, تاریخی و پایههای ایدئولوژیکی روابط اجتماعی می باشد. مدرنیته نیز موجب دگرگونی در حوزههای مختلف اجتماعی, سیاسی, اقتصادی و فرهنگی گردید و زمینه را برای فعالیتهای زنان فراهم ساخت. در این پژوهش ابتدا به تعریف مختصری ازمدرنیته پرداخته و سپس به مدرنیته ومشارکت سیاسی زنان در پیش و پس از انقلاب اشاره میشود. در نهایت, تحولات جمعیتی در ایران, حضور زنان از حاشیه تا متن, حضور زن در ادارات دولتی, تحولات ارزشی در ایران بعد از انقلاب, مشارکت در انتخابات, مشارکت در تشکلهای مدنی بررسی میشود. بر این اساس پرسش اصلی این تحقیق عبارتست از اینکه : مدرنیته چه تاثیری بر مشارکت زنان در ایران داشته است؟ که فرضیه ما در این تحقیق بر این مبنا استوار است که مدرنیته موجب شکل گیری دو نوع مشارکت حق محور و وظیفه محور شده است که با استفاده از شیوه تحلیلی و روش مطالعه اسنادی سعی در اثبات آن را داریم.

لینک کمکی