فایل (word) گرایش زنان به اشتغال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) گرایش زنان به اشتغال :
نام کنفرانس یا همایش : همایش ملی جایگاه و نقش زنان در مدیریت جهادی

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

ایجاداشتغال وداشتن نیروی انسانی فعال برای یک جامعه یک امرحیاتی است وازآنجاکه بیشتر از نیمی ازجمعیت رازنان تشکیل می دهند, پس بایدبه مساله ی اشتغال زنان توجه بیشتری مبذول شود.موضوع این مقاله بررسی فایل (word) گرایش زنان به اشتغال می باشدکه هدف ازآن عبارتنداز,شناخت زمینه ها وعلل وعوامل گوناگون اجتماعی وفرهنگی واقتصادی موثربراین گرایش است.درجهت تحقق این امربه بررسی نظریه های گوناگون مربوط به اشتغال وکاردراسلام,قرآن,سوابق تاریخی,اشتغال زن درقبل وبعدازاسلام وهمچنین بیان انگیزه هاوعوامل اشتغال زن وقوانین اشتغال زن درایران پرداخته شده است.یافته های این تحقیق نشان می دهدکه این تمایل وانگیزه براساس تغییرشرایط وشیوه های زندگی وپیشرفت های حاصل شده طی قرون متمادی سبب شده است که کسب امتیازو حقوق زنان ومردان یکسان تلقی گرددوزنان هم درپی دستیابی به این موقعیتهادرجامعه تلاش کنند واین میل رادرخودتقویت کنندوسعی کنندتا با پیشرفتهای تحصیلی وتخصصی به این موقعیت هادست یابندکه ملاحظه می گرددبااین که زنان ایران ازدوران انقلاب مشروطه تاکنون برای حضورفعال درعرصه های مختلف تلاش کرده اندامایافته های این تحقیق نشان می دهدزنان درسنین جوانی تمایل وانگیزه ی بیشتری برای مشارکت درجامعه دارند که بابالارفتن سن این گرایش کاهش می یابد.درآخرآشناساختن خانواده هابه تقسیم کاردرداخل خانواده ومسئولیت پذیری اعضاوازسویی تشکیل موسسات وسازمان هایی که خدمات خانگی راارائه دهندباعث می گرددزنان مشغله کمتری داشته باشندوبه کارهای اساسی تری بپردازندبدین طریق ازاین نیروی عظیم درجهت رشدوتوسعه کشوربهره بیشتری عایدگردد.

لینک کمکی