فایل (word) مطالعه پارامترهای شیمیایی آب تالاب بهشت معصومه در استان قم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) مطالعه پارامترهای شیمیایی آب تالاب بهشت معصومه در استان قم :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

تخریب محیط زیست بر کمیت و کیفیت منابع آب اثرگذار است. یکی از مهمترین چالش ها , تغییر کیفیت آب تالابها می باشد. با توجه به اهمیت موضوع, در این تحقیق به بررسی پارامترهای شیمیایی آب تالاب بهشت معصومه در استان قم پرداخته شد. بدین منظور ابتدا در زمستان 1393 و سپس در تابستان 1394 از شش ایستگاه تالاب نمونه برداری انجام شد و پس از آنالیزهای آزمایشگاهی, به تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از شاخص های آماری توصیفی و مقایسات زوجی و چندگانه در نرم افزار SPSS پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان داد غلظت نیترات در فصل تابستان تقریباً 3برابر فصل زمستان است. میانگین غلظت فسفات در فصل سرد 0,19 میلی گرم درلیترودرفصل گرم 8,21 میلی گرم درلیتر است,یعنی غلظت فسفات تابستان 43 برابرغلظت زمستانه فسفات است.با این حال اختلاف معنی دار بین مقادیر این پارامترهای مطالعاتی در دو فصل وجود نداشت. طبق نتایج, غلظت نیترات در تابستان, در شمال وشمال شرقی تالاب بیشتراست,درحالیکه یکی از نقاط شمالی تالاب(نقطه کم عمق فاقدنی)درزمستان,کمترین مقدار نیترات را داراست.همچنین بیشترین مقدار غلظت فسفات در زمستان, مربوط به نقطه ورودی از سمت قبرستان(جنوب تالاب), و کمترین مقدار زمستانه فسفات درنقطه عمیق فاقد نی درشمال تالاب است.درتابستان نیز جنوب تالاب(نقطه ورودی ازقبرستان)کمترین مقدار غلظت فسفات را داراست. همچنین نتایج نشان داد که در هردو فصل زمستان وتابستان,اختلاف معنی دار بین غلظت نیترات نقاط نمونه برداری با حد استاندارد وجود دارد اما درمورد غلظت پارامتر فسفات,اختلاف با حد استاندارد در زمستان معنی دار بوده و در تابستان معنی دارنیست. در مورد سایر پارامترها,غلظت پارامترهای BOD,COD,Nitrite در زمستان و غلظت BOD,Nitrite درتابستان کمتر ازحد استاندارد هستند.بااینحال فعالیت,گسترش و توسعه مراکزی از جمله قبرستان بهشت معصومه و واحدهای صنعتی می تواند با افزایش بار آلودگی در منابع آب سطحی و زیرزمینی و همچنین آلودگی هوا, منجر به کاهش کیفیت آب تالاب بهشت معصومه شوند.

لینک کمکی