فایل (word) اولویت بندی پیش ران های توسعه ی شهر خلاق خوراک شناسی رشت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) اولویت بندی پیش ران های توسعه ی شهر خلاق خوراک شناسی رشت :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس بین المللی حسابداری,مدیریت و نوآوری در کسب و کار

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به اولویتبندی پیشرانهای توسعه شهر خلاق خوراکشناسی رشت پرداخته است. روش پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و به گونهی تحلیلی- توصیفی و از نوع تکاملی(توسعهای) است. پس از مطالعات صورتگرفته بر روی سند عملیاتی خوراکشناسی شهر رشت, 9 معیار توسعه با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی (AHP (مورد سنجش خبرگان قرار گرفتند و اولویتبندی گردیدند. این معیارها به ترتیب اولویت شامل: (1-کارآفرینی؛ 2-برگزاری جشنوارهها و رویدادها در راستای فرآیند برندسازی شهر رشت با عنوان برند: (رشت؛ شهر جشنوارهها)؛ 3 -توسعه گردشگری خلاق؛ 4 -شهروندان خلاق؛ 5-عدالت فضایی؛ 6-توسعه کالبدی فعالیتهای خوراکشناسی؛ 7-توسعه دانش خوراک گیلانی؛ 8 -توسعه دیپلماسی غذایی؛ 9 -استانداردسازی خوراک گیلانی) هستند. در این میان 34 زیرمعیار از 9 معیار توسعهی شهر خلاق خوراکشناسی رشت توسط خبرگان نیز رتبهبندی شدهاند که در معیار (گسترش کارآفرینی با مشارکت بخش خصوصی), زیرمعیار (شکل گیری بازارچههای جدید در فضاهای عمومی شهر مانند (پیاده راه مرکزی, پارک ها, باغ هنر و طبیعت)) به عنوان مهمترین زیرمعیار برگزیده شد. در معیار (برندسازی شهر رشت با عنوان برند: (رشت؛ شهر جشنوارهها) نیز زیرمعیار (توسعه ابعاد کمی- کیفی برگزاری جشنوارهها و رویدادهای خوراکشناسی در سطح محلی) نسبت به سطوح ملی و بینالمللی در اولویت قرار گرفت. در معیار ( توسعهی گردشگری خلاق), زیرمعیار ( توسعهی زیرساختهای کالبدی به منظور توسعهی گردشگری خوراک) به عنوان گزینهی اولویتمند و در معیار (عدالت فضایی) نیز (برگزاری رویدادها و جشنوارههای خوراکشناسی به صورت متعادل و متوازن در سطح مناطق, نواحی و محلات 55 گانهی شهر رشت) به عنوان اقدام اولویتمند برگزیده شدند.

لینک کمکی