فایل (word) اولویت بندی پروژه های بهبود مدل EFQM با رویکرد تلفیقی BSC , FANP و FTOPSIS مطالعه ی موردی: معاونت برنامه ریزی و توسعه ی شهرداری یزد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) اولویت بندی پروژه های بهبود مدل EFQM با رویکرد تلفیقی BSC , FANP و FTOPSIS مطالعه ی موردی: معاونت برنامه ریزی و توسعه ی شهرداری یزد :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس بین المللی حسابداری,مدیریت و نوآوری در کسب و کار

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

مدل تعالی EFQM با تعیین جایگاه سازمان در مسیر تعالی, ابزاری عملی برای کمک به سازمانها است که به درک کمبودها و نواقصشان کمک مینماید . این مدل با ارائه راهکارهایی در قالب پروژههای بهبود, به سازمان کمک مینماید که در مسیر سیستمهای مدیریتی مناسب پیش رود. کمبود امکانات و محدودیت منابع, سازمانها را از پیادهسازی همزمان کلیه پروژههای حاصل از فرآیند خودارزیابی مدل تعالی سازمانی باز میدارد. در نتیجه, اولویتبندی پروژههای بهبود پیشنهاد شده توسط مدل EFQM , با توجه به اهداف استراتژیک و بلندمدت سازمان, ضروری به نظر میرسد. هدف از پژوهش حاضر اولویت بندی پروژههای حاصل از خودارزیابی EFQM با استفاده از یک رویکرد تلفیقی کارت امتیازی متوازن, FANP و FTOPSIS است. حوزهی مورد مطالعهی این تحقیق معاونت برنامهریزی و توسعه شهرداری یزد است. این تحقیق از نظر نوع هدف کاربردی بوده و از نظر روش پیمایشی است واز نظر گردآوری اطلاعات میدانی است. جامعهی آماری شامل کلیهی کارشناسان آشنا به سازمان در قالب اعضای تیم تعالی تشکیل شده معدود به 7 نفر است . ابزار مورد استفاده درجمعآوری اطلاعات این پژوهش پرسشنامه و مصاحبه است. بر این اساس, شاخص-های اولویتبندی بر مبنای منظرهای کارت امتیازی متوازن و منظر امکانپذیری استخراج شدند وسپس با استفاده از تکنیک FANP وزندار گردیدند. در مرحلهی بعد با استفاده از تکنیک FTOPSIS پروژههای بهبود رتبه بندی شدند. براساس نتایج FANP , منظر فرآیندهای داخلی به عنوان مهمترین بعد و شاخص افزایش کیفیت فعالیتها به عنوان مهمترین شاخص شناسایی شدند.همچنین, براساس نتایج تکنیک FTOPSIS پروژه تهیه و بهروزرسانی شناسنامهی آموزشی الکترونیکی پرسنل بیشترین اولویت را دارد.

لینک کمکی