فایل (word) انتخاب و تعیین پرتفوی بهینه سرمایه گذاری با بهرهگیری از روش های فازی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) انتخاب و تعیین پرتفوی بهینه سرمایه گذاری با بهرهگیری از روش های فازی :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس بین المللی حسابداری,مدیریت و نوآوری در کسب و کار

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

هنر سرمایه گذاران موفق دست یابی به نرخ بازدهی بالاتر از سطح میانگین بازار می باشد. از اینرو تخصیص بهینه دارایی ها و تعیین پرتفوی مطلوب از اهمیت بالایی برخوردار است. استفاده از تکنیکهای علمی اثباتشده مانند تصمیمگیری گروهی فازی با معیارهای چندگانه به دو هدف اساسی در سرمایهگذاری کمک مینماید. اولا بکارگیری این تکنیکها سبب افزایش بهرهوری و سودآوری سرمایهگذاران میشود. ثانیا در بهبود عملکرد بازار سرمایه و سوق دادن بازار به سمت کارائی, موثر واقع میگردد. لذا این تحقیق در راستای ارائه تکنیکهایی است که میتواند با توجه به عدم کارائی پرتفوهای سرمایهگذاران و بر اساس اطلاعات و آمار موجود, نیازسرمایهگذاران در بورس را با بکارگیری روشها و شیوههای مطلوب گزینش در شرایط عدم قطعیت بازار مرتفعنموده و راهنمای خوبی برای سرمایهگذاران جهت گزینش پرتفوی مطلوب باشد. ازاینرو با استفاده ازتکنیکهای تصمیمگیری چند معیاره فازی 35 سهام از گروه های مختلف بورسی را با بهره گیری از الگوریتمی جدید رتبه بندی و وزن دهی نمودیم و با انتخاب 14 سهام دارای اولویت بالاتر پرتفویی جدید تشکیل داده و با بهره گیری از مدل ماکزیمم سازی بلمن لطفی زاده و استفاده از روش متقابل فازی اقدام به بهینهسازی پرتفوی - نمودیم و در نهایت به پرتفویی بهینه دست یافتیم که با توجه به درجه ریسکپذیری سرمایهگذار در مدیریتپرتفوی, مجموعه ای از سهام به نحوی انتخاب نماید که حداقل میزان ریسک و حداکثر بازده را به دنبال داشته باشد.

لینک کمکی