فایل (word) ارزیابی عملکرد مدیریتی در تعیین شاخص های سنجش عملکرد کارکنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) ارزیابی عملکرد مدیریتی در تعیین شاخص های سنجش عملکرد کارکنان :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

ارزیابی عملکرد بهعنوان یک ارزیابی دورهای, رسمی و اغلب مکتوب از عملکرد شغلی کارکنان است که بهمنظور دستیابی به اهداف مختلف مورداستفاده قرار میگیرد. شناخت کارکنان ساعی و اعطای پاداش به آنها, ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد آنان و سایر کارکنان, ازجمله علل اصلی ارزیابی عملکرد میباشد. هدف اصلی از ارزیابی عملکرد این است که اطلاعات ضروری درباره نیروهای شاغل در سازمان جمعآوری و در دسترس مدیران قرار گیرد تا آنها بتوانند تصمیمات بجا و لازم را در جهت بالا بردن ارتقا کمی و کیفی کارکنان اتخاذ نمایند.معیار سنجش موفقیت هر سازمان, میزان مطلوبیت عملکرد کارکنان آن سازمان میباشد؛ بنابراین برای سنجش موفقیت سازمانها به نفع نظامهای منابع انسانی مترقی هست که بتوانند با ارائه راهکارهای مناسب و ایجاد هماهنگی لازم بین اهداف سازمان و اهداف کارکنان, بر بهرهوری مجموعه بیفزاید و سازمان را دررسیدن به اهداف خود هر چه بیشتر یاری نموده و بهپیش ببرند, با توجه به دیدگاه فوق نظامهای اداری سنتی که صرفا به ارزیابی و سنجش عملکرد با دیدگاه تنبیهی میپردازند, عملاً از کارایی لازم جهت ایفای نقش در جهان امروزی برخوردار نیستند. در این مقاله به بررسی و ارزیابی تکنولوژی های نوین مدیریتی در تعیین و بازنگری مهمترین شاخصهای سنجش عملکرد کارکنان پرداخته شده است.

لینک کمکی