فایل (word) ارزیابی تأثیر ترکیب و مالکیت هیأت مدیره بر هزینه بدهی در شرکتهای سهامی خاص

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) ارزیابی تأثیر ترکیب و مالکیت هیأت مدیره بر هزینه بدهی در شرکتهای سهامی خاص :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس بین المللی حسابداری,مدیریت و نوآوری در کسب و کار

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

هدف تحقیق حاضر, تعیین رابطه کیفیت هیات مدیره و هزینه بدهی در شرکتهای سهامی خاص است. به منظور یافتن این رابطه از جامعه مورد مطالعه, شرکت های سهامی خاص حسابرسی شده توسط موسسه حسابرسی داوران حساب ( عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ) در محدوده زمانی 1387-1391 به عنوان نمونه انتخاب شدند . نتایج به دست آمده گویا آن است که متغیر استقلال هیات مدیره و هزینه ی بدهی شرکت های نمونه دارای رابطه معنی دار و منفی هستند که این امر نشان می دهد هر چه استقلال هیات مدیره بیشتر باشد, هزینه ی بدهی ایجاد شده کمتر خواهد بود . هم چنین متغیر مالکیت مدیریتی و متغیر هزینه ی بدهی دارای رابطه ی منفی و معنی دار می باشد.

لینک کمکی