فایل (word) حل معادلات ناویر - استوکس تراکم ناپذیر با استفاده از روش پترو - گالرکین المان محدود و به کارگیری توابع شکل یکسان برای متغیرهای سرعت و فشار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) حل معادلات ناویر - استوکس تراکم ناپذیر با استفاده از روش پترو - گالرکین المان محدود و به کارگیری توابع شکل یکسان برای متغیرهای سرعت و فشار :
نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

در این مقاله معادله ناویر – استوکس تراکم ناپذیر با استفاده از روش المان محدود و فرمول بندی (اس – یو – پی – جی) حل گردیده است. با استفاده از این روش , به کارگیری المانهای یکسان برای متغیرهتی سرعت و فشار امکان پذیر می گردد. همچنین از المانهای با مرتبه پایین نظیر مثلثی خطی یا مستطیلی برای حل می توان استفاده کرد. فرمولبندی به کار رفته به صورتی است که ارتباط قوی بین متغیرهای سرعت و فشار برقرار و لذا روش حل از پایداری قابل قبولی برخوردار است.

لینک کمکی