فایل (word) بررسی نظری و تجربی پیرامون الگوهای علمی در بهبود فرایند برنامه ریزی و بودجه ریزی وحدهای تحقیق و توسعه RD (با تاکید بر ارائه یک مدل پیشنهادی)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی نظری و تجربی پیرامون الگوهای علمی در بهبود فرایند برنامه ریزی و بودجه ریزی وحدهای تحقیق و توسعه RD (با تاکید بر ارائه یک مدل پیشنهادی) :
نام کنفرانس یا همایش : سومین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

برای دستیابی به هر هدفی برنامه ریزی و بودجه بندی (کنترل) از اهم مسائل است. واحدهای R&D درصنایع کشور ما عمر کوتاهی دارند. اما در طی همین عمر کوتاه علی رغم پیشرفت, این واحدها با مشکلات عدیده ای روبرو بوده اند و بسیاری از فعالیتهای آنها بدون در نظر گرفتن شرایط صنعت و یا بدون در نظر گرفتن شرایط خارج سازمان (شرایط محیطی) شکل گرفته و نتوانسته آن طور که انتظار می رفت, نیازهای صنایع و جامعه را پاسخگو باشد.
در نهایت بسیاری از اهداف شکل گیری این واحدها در دل صنایع مختلف همگن و غیر همگن میسور نگردیده است, که این در بلند مدت و در ادامه راه این واحدها که به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران صنعتی پیشرفت بسیاری از صنایع به خصوص درکشورهای توسعه یافته و دستیابی این صنایع به تکنولوژیهای روز و درونزا در دهه های اخیر مرهون فعالیتها و برنامه ریزی های دقیق واحدهای R&D صنایع مختلف این کشورها است . برای بسیاری از صنایع ما که در استانه راه هستند و بضاعت چندانی نیز ندارند مناسب نیست. نباید گذاشت که در این مسیر باز به دلیل فقدان برنامه مناسب هزینه های آزمون و خطاها بر دوش صنعت کشور سنگینی کند.
بنابراین برای تحقق رسالت واحدهای تحقیق و توسعه در کارخانجات (R&D) شرط اساسی داشتن برنامه ریزی و بودجه ریزی مناسب است که بتواند تصمیم کننده موفقیت واحدهای فوق, در مسیر توسعه همه جانبه و دستیابی به تکنولوژی مناسب در صنایع مختلف کشور باشد.
مقاله حاضر سعی بر آن دارد در ابتدا نقش اصلی واحدهای R&D در کارخانجات را ترسمی نموده, و سپس با توجه به نقش اساسی این واحدها, با مروری نظری و تجربی پیرامون الگوهای علمی برنامه ریزی و بودجه ریزی به خصوص در واحدهای تحقیق و توسعه (R&D) کشورهای صنعتی و بهره گیری از مدل BETZ (بتز) راه حلهای پیشنهادی, ر برای دستیابی به یک مدل علمی مناسب و عمومی جهت برنامه ریزی و بودجه ریزی (کنترل) واحدهای تحقیق و توسعه, در جهت توسعه نقش این واحدها در کارخانجات مختلف صنایع همگن و غیر همگن کشور ارائه نماید.

لینک کمکی