فایل (word) معرفی فون آمونوییدی جدید از گروه نخلک (تریاس - ایران مرکزی) با توجه خاص به پراکندگی جغرافیایی و ارتباط دیرینه ی زیست جغرافیایی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) معرفی فون آمونوییدی جدید از گروه نخلک (تریاس - ایران مرکزی) با توجه خاص به پراکندگی جغرافیایی و ارتباط دیرینه ی زیست جغرافیایی :
نام کنفرانس یا همایش : پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

سنگهای تریاس ناحیه نخلک به ضخامت 2701 متر (مرکب از سه سازند علم , با قرق و عشین ) توسط فسیل آمونویید تعیین سن شده است . آمونوییدای فوق متعلق به یک اقلیم زیستی واحد در حاشیه ی جنوبی قاره ی لورازیا بوده وقابل مقایسه با آمونوییدای تریاس ناحیه ی آق دربند می باشند . این موضوع نشان می دهد که موقعیت سنگهای تریاس ناحیه ی نخلک به هنگام تشکیل در حاشیه جنوبی قاره توران در مجاورت ناحیه ی آق دربند بوده است. از طرفی ارتبا طات دیرینه زیست جغرافیایی آمونیدی تریاس گروه نخلک با سایر نقاط , وجود یک استان زیستی مشخص را در حاشیه ی جنوبی قاره ی لورازیا - از شرقی ترین تا غربی ترین بخش آن نشان میدهد . همچنین این پراکندگی جدایش اقلیمهای زیستی سرزمینهای قاره لورازیا (در شمال) و قاره گندوانا (در جنوب ) را به خوبی مشخص می کند .

لینک کمکی