فایل (word) شبیه سازی هیدروگراف واحد آبخوان دشت ورامین با استفاده از مدل توماس - فایرینگ (Thomas - Fiering)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) شبیه سازی هیدروگراف واحد آبخوان دشت ورامین با استفاده از مدل توماس - فایرینگ (Thomas - Fiering) :
نام کنفرانس یا همایش : پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

بکارگیری مدیریت صحیح بهره برداری از آبخوان دشت ورامین مستلزم آگاهی از وضعیت تراز آب زیرزمینی در گذشته, حال و آینده است . برای نیل به این منظور و با توجه به کمبود اطلاعات لازم و پیچیدگی های موجود در تهیه مدلهای ریاضی قطعی (Deterministic models), در این مقاله از مدل احتمالی (Stochastic model) توماس - فایرینگ استفاده شده است . مقایسه نتایج حاصل از این مدل و داده های مشاهده ای نشان می دهد که هر چند در بعضی سالها تطابق خوبی بین آنها وجود ندارد, لیکن در یک روند دراز مدت میزان خطا ناچیز می باشد . با ایجاد یک سری اعداد تصادفی و بکارگیری آن در مدل مذکور, میزان خطا در محاسبه متوسط تراز آب زیرزمینی از سال آبی 68-67 تا 77-76 حدود 28 سانتیمتر بوده است که مقدار قابل ملاحظه یی نمی باشد . مدل مذکور برای شبیه سازی هیدروگراف واحد آبخوان در یک روند دراز مدت از کارایی مناسبی برخوردار است . با استفاده از مدل فوق پیش بینی می شود که از سال آبی 77-76 تا سال آبی 81-80 در متوسط میزان تراز آب زیرزمینی تغییر قابل ملاحظه یی صورت نپذیرد .

لینک کمکی