فایل (word) رخساره های ریفی سازند ایلان قره (دونین پسین - کربنیفر پیشین)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) رخساره های ریفی سازند ایلان قره (دونین پسین - کربنیفر پیشین) :
نام کنفرانس یا همایش : پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

سنگهای ریفی در قسمتهای زیرین و میانی سازند ایلان قره در شمال آذربایجان شناسایی شده اند. این سنگها وابسته به فرازنین هستند و با ریفهای مرجانی و جلبکی هم سن خود در ایران مرکزی هم ارز می باشند. در البرز مرکزی و شرقی همانند چنین رخساره هایی تشکیل نگر دیده است. وجود تفاوت در شرایط حاکم بر حوضه ی رسوبی از یک سو و رخداد هم زمان و تکراری پدیده هایی مانند نوسانات سطح آب دریا, شرایط بدون اکسیژن و تغییرات جهانی آب و هوا از سوی دیگر, عواملی هستند که به محدود بودن زمانی ومکانی نهشته های ریفی انجامیده اند .

لینک کمکی