فایل (word) مطالعه نقش4 - فنیل3 - تیوسمی کربازید در بازدارندگی خوردگی استیل 316L درمحیط اسیدسولفوریک5 / 0مولار و 10درصد حجمی متانل ازطریق روش امپدانس الکتروشیمیائی ومنحنی هایپلاریزاسیون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) مطالعه نقش4 - فنیل3 - تیوسمی کربازید در بازدارندگی خوردگی استیل 316L درمحیط اسیدسولفوریک5 / 0مولار و 10درصد حجمی متانل ازطریق روش امپدانس الکتروشیمیائی ومنحنی هایپلاریزاسیون :
نام کنفرانس یا همایش : هشتمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

در مطالعه انجام شده هنگام استفاده از بازدارنده ) ) phs -4 شاخه کاتدی منحنی پلاریزاسیون تاحدی پلاریزه می شود و آزاد شدن H2 بر روی سطح استیل با مشکلات بیشتری صورت می گیرد
که مربوط به بلوکه شدن سطح الکترود می باشد که افزایش مقدار c تاحد 0/1378v/decad را بدنبال دارد . همچنین مقدار ) OCP پتانسیل مدارباز ) بسمت مقادیر منفی تر جابجا می شود که
نشان دهنده اینست که این بازدارنده بطور غالب واکنش کاتدی را فرو می نشاند . روند کاهش دانسیته جریان خوردگی از 57/71 µAcm -2 تا 12 µAcm -2 در غلضت 800 ppm از بازدارنده
بیانگر تاثیر نسبتا ً خوب بازدارنده مورد مصرف دارد که راندمان بازداری %79/2 را نشان می دهد . ( phs -4( منحنی های امپدانس وجود دو ثابت زمانی را نشان می دهد که با توجه به توانائی مولکول درجذب سطحی بر روی سطح استیل ازطریق اتم N در گروه آمینو نیمدایره موجود درناحیه فرکانس بالا ) ) HF در منحنی Nyquist بیانگر تشکیل فیلم سطحی می باشد و نیمدایره ناحیه
فرکانس پائین ) ) LF به فرایندهای فاراده ای که بر روی سطح فلز از طریق منافذ و نقص های فیلم Boukamp رخ می دهد نسبت داده می شود . نتایج شبیه سازی مدار معادل با استفاده از نرم افزار بصورت Rs(C1[R1(C2R2)]) بدست آمد که مقادیر C1 و R1 مشخصات فیلم بوجود آمده را ارائه می دهد و بترتیب برابر 71/8 µf و 2035 می باشد

لینک کمکی