فایل (word) ایجاد رسوب آلیاژی نیکل - مولیبدن بر روی تیتانیم به روش پالسی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) ایجاد رسوب آلیاژی نیکل - مولیبدن بر روی تیتانیم به روش پالسی :


تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

آلیاژهای نیکل - مولیبدن مقاومت به خوردگی خوبی بخصوص در محلولهای کلریدی دارند . بعلاوه اورولتاژ واکنش تصاعد هیدروژن بر روی این آلیاژها کم می باشد و استفاده از آنها در پیل های
سوختی و سلول های الکترولیز آب تحت بررسی می باشد . در این پژوهش تأثیر پارامترهای پالسی بر برخی خواص رسوب الکتریکی آلیاژ نیکل - مولیبدن بر روی تیتانیم از جمله ترکیب شیمیایی,
راندمان جریان کاتدی, مکانیزم احیا , مورفولوژی سطحی و ساختار کریستالی مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج بدست آمده افزایش مقدار مولیبدن پوشش و کاهش راندمان جریان کاتدی را
در اثر کاهش سیکل کاری و دانسیته جریان متوسط نشان می دهد . حداکثر مقدار مولیبدن بدست آمده 9 / 20 درصد می باشد . احیا مولیبدن تحت کنترل فرآیند نفوذ و احیا نیکل تحت کنترل مرحله انتقال بار الکتریکی است . تصاویر SEM نشان داد که پوشش از ذرات کروی شکل تشکیل شده است که با افزایش مقدار مولیبدن پوشش ابعاد آنها کاهش می یابد . بررسی های XRD مشخص ساخت که با افزایش مولی بدن پوشش ساختار حالت میکروکریستالی یا شبه آمورف پیدا می کند .

لینک کمکی