فایل (word) ایجاد پوشش های کامپوزیتی خودروا نکار برنج - PTFE و بررسی خواص تریبولوژیکی آنها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) ایجاد پوشش های کامپوزیتی خودروا نکار برنج - PTFE و بررسی خواص تریبولوژیکی آنها :
نام کنفرانس یا همایش : هشتمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

در این تحقیق, ایجاد پوشش کامپوزیتی خودروانکار برنج - PTFE و خواص تریبولوژیکی آن بررسی گردید . در یک حمام سیانیدی آبکاری برنج با سرعت بالا اثر دانسیته جریان و سرعت بهم
زدن بر روی ترکیب پوشش و همچنین ضخامت پوشش های حاصله مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت شرایط لازم برای ایجاد پوشش برنج 30-70 تعیین شد . سپس ذرات PTFE با اندازه
کوچک تر از یک میکرون به صو رت محلول در آب به حمام افزوده شد و راندمان نشست کامپوزیت, تاثیر سرعت بهم زدن و دانسیته جریان و مورفولوژی سطحی کامپوزیت مطالعه و خصوصیات تریبولوژیک پوشش کامپوزیتی و اثر درصد PTFE بر روی ضریب اصطکاک و مقاومت سایشی پوشش های حاصله تعیین شد . نتایج این تحقیق نشا ن می دهد که دانسیته جریان مناسب جهت ایجاد برنج 30-70, 2 A/dm 8/25 و سرعت بهم زدن rpm 66 در دمای °C 85 می باشد . افزایش غلظت PTFE در حمام و کاهش سرعت بهم زدن درصد ذره PTFE در پوشش را افزایش می دهد . همچنین افزایش دانسیته جریان درصد حجمی PTFE در پوشش را کم می کند . افزایش درصد ذره کامپوزیتی در پوشش, افزایش نیروی اعمالی و افزایش مسافت طی شده باعث کاهش ضریب اصطکاک و افزایش سایش می گردد . درصد بهینه PTFE در پوشش % 6 / 4 تشخیص داده شد .

لینک کمکی