فایل (word) حل کاملاً همبسته معادلات ناویر - استوکس بر روی شبکه های بدون سازمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) حل کاملاً همبسته معادلات ناویر - استوکس بر روی شبکه های بدون سازمان :
نام کنفرانس یا همایش : هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

روی شبکه های بدون سازمان تدوین و پیاده سازی شده است. معادلات حاکم از روش حجم محدود و با دقت مرتبه دوم در مکان و زمان گسسته سازی شده اند. از آنجا که در شکل گسسه سازی معادلات از چینش هم مکان متغیرها استفاده شده است برای همبستگی میدان سرعت و فشار, سرعت ها در معادله پیوستگی از روش رای و چو, که مشتمل بر یک ترم تصحیح فشار میباشد, محاسبه شده اند. همچنین در این تحقیق, تمهیدات ویژه ای برای محاسبه گرادیان ها در مراکز حجم کنترل ها و گسسته سازی جملات پخش, به منظور بهبود همگرایی, در نظر گرفته شده است. نتایج بدست امده برای چندین مساله استاندارد بازدهی مناسب روش مذکور را به خوبی نشان میدهند.

لینک کمکی