فایل (word) مدل سیستمی - استراتژیک آموزش منابع انسانی در سازمانها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) مدل سیستمی - استراتژیک آموزش منابع انسانی در سازمانها :
نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

امروزه آموزش به عنوان یکی از مکانیزم های اصلی توسعه منابع انسانی د رحوزه سازمان ها و بنگاه های اقتصادی مورد توجه بسیاری از صاحبنظران ومسئولین و مدیران آموزش قرار گرفته است. آنچه بویژه در سازمانها, و بنگاه های بزرگ از اهمیت فراوانی, برخوردار است جهت گیری فعالیت های آموزشی به سمت دیدگاه های سیستمی و نگرش های استراتژیک می باشد که ضرورت آن با توجه به شرایط نوین جهانی, فن آوریهای پیچیده, سرمایه دانش و تغییر در مشاغل دو چندان می نماید.
تلفیق و تمرکز نگرش سیستمی و جهت گیری استراتژیک با کارکردهای اصلی سیاست گذاری , برنامه ریزی و اجرا و ارزشیابی آموزشی چرخه آموزش در سازمان ها را هدفمند , عقلایی, پویا و انعطاف پذیر می نماید.
از این رو این مقاله با ارائه یک دیدگاه یا مدل مفهومی سعی دارد عناصر و مولفه های اصلی که در راهبری آموزش در سازمانها به عنوان یک کارکرد سیستمی و استراتژیک که پیوندهای ناگسستنی با دیگر کارکردهای سازمانی دارد را مورد بررسی و توجه قرار دهد.

لینک کمکی