فایل (word) بررسی مدیریت دانش و دانایی در سازمان (سازمان های تولیدی - صنعتی ایران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی مدیریت دانش و دانایی در سازمان (سازمان های تولیدی - صنعتی ایران) :


تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

شناخت رابطه های امور, پدیده ها, عوامل و متغیرها دارای حساسیت فراوان است, روش شناسی Methodology علوم و دانش های خاص هدایتشده و فلسفه ها درباره توسعه منابع انسنی همواهر تجدید دیدار و تمهید حرکات پژوهشی بر پایه تفکر مولد سنگین را توصیه و تاکید می کند تا حاصل آنها آئینه تمام نمای منشا, مسیر و عایت نقش, پایگاه ساختار و کارکرد های امور بویژه انسان و منبع انسانی پیدا, اثر بخش و کارآمد درسازمان باشد.
معمولا برای نوع و فصل توسعه منابع انسانی از بدیهی ترین ویژگی ها, تمایز ها و اشتراک مجموعه ها وزیر مجموعه ها شروع می کنند تا به پیچیده ترین خصائص برسند و مجموعه این مقدمات را مبادی گویند.
امور, پدیده ها, عوامل و متغیرهای مربوط به انسان و منابع انسانی دارای یک وجود کلی یعنی چرخه ی متحد المرکز هستمد و در عین حال هر یک وجودی محصوص به خود دارند, مجموعه این وجودهای کلی و جزئی , قانومندی روابط انسان ها و منابع انسانی در سازمان را شکل و محتوا می دهند.
بی شک توسعه منابع انسانی سازمان با توسعه های راهبردی, اقتصاد, تکنولوژی (شناخت تدابیر فنی), سیاست, فرهنگ, تعلیم و تربیت و ... در تاثیر و تاثر بوده و با هم مرتبط است و از قانومندی و نظام یافتگی مجموعه ای برخوردار است وبه کارکردهای آشکار و نهان, ساده و مرکز و مثبت و منفی منجر می گردد. و همه اینها با ترتیب ها و ترکیب های ساختاری سازمان پیوستگی دارد. اینها به درستی مهیا نمی شوند مگر اینکه تبیین ها, پیش بینی ها و کنترل های نظارتی, آزمایشی و آماری از دریچه ها و باروش های پیشرفته صورت گیرند و محتوا یابند تا حرکت منابع انسانی سازمان معطوف به توسعه جامع الاطراف شود و مشارکتهای حسی, عاطفی, فکری و ملی در رابطه با هم بطور ارادی و آگانه تحقق پذیرد. به کمک مدیریت دانش, فلسفه و دانایی, توانایی های ذهنی و عینی در طیف های توسعه جوش می خورند و قابلیت ها بارور می گردند و پاسخگوی نیازهای فعلی و آتی می شوند, و این کم هزینه ترین و موثرترین عمل ورود به بازارها در ترازنامه ها دیده نمی شود. نگرش, بینش و ارزش مجموعه ای توسعه منابع انسانی سازمان همواره به آفرینش و تعالی سازمان های پیشرو می انجامد , لذا تبیین امور مربوط به توسعه بوسیله یک عامل و یک علت (بدن عتنا به کار راهه careers) همیشه و همه جا غلط است.

لینک کمکی