فایل (word) تحقیق در مورد کاربردهای داروی دسفرال در پزشکی و عوارض ناشی از آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل (word) تحقیق در مورد کاربردهای داروی دسفرال در پزشکی و عوارض ناشی از آن دارای 196 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل (word) تحقیق در مورد کاربردهای داروی دسفرال در پزشکی و عوارض ناشی از آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

بخشی از فهرست مطالب پروژه فایل (word) تحقیق در مورد کاربردهای داروی دسفرال در پزشکی و عوارض ناشی از آن

چکیده    
مقدمه    
فصل اول
1-1 - تالاسمی    
1-2-اتیولوژی و سبب شناسی تالاسمی    
1-2-1 - خون شناسی   
1-2-2- خون سازی و گلبولهای قرمز    
1-3- تالاسمی و انواع آن    
1-3-1 آلفا تالاسمی    
1-3-2- بتا تالاسمی    
1-3-2-1 بتا تالاسمی مینور(سالم ناقل)    
1-3-2-2 – بتا تالاسمی ماژور( بیماری تالاسمی)    
1-3-2-3-بتا تالاسمی بینابینی    
1-4- تشخیص تالاسمی    
1-5- درمان تالاسمی    
1-6- فیزیولوژی عنصر آهن و اهمیت آن در بدن انسان    
1-6-1- مسمومیت حاد آهنی    
1-7- دسفرال    
1-7-1- نحوه استفاده از داروی دسفرال    
1-7-2-کاربردهای داروی دسفرال در پزشکی    
1-7-3- عوارض ناشی از داروی دسفرال    
1-7-4- اقدامات احتیاطی در مورد داروی دسفرال    
1-7-5- ملاک توقف درمان بوسیله دسفرال    
فصل دوم
2-1-  سیدرو فورها    
2-1-1- هیدروکسامات ها    
2-1-2-فنولات ها یا کاتکولات ها    
2-2- دسفری اکسامین ها    
2- 2-1 – ساختمان دسفری اکسامین    
2-2-2- دسفراکسامین بصورت آنتی اکسیدان    
2-2-3 – خصوصیات فیزیکو و شیمیایی دسفراکسامین    
2-2-4- مکانیسم دسفراکسامین در جلوگیری از بیماریهای با بار اضافی آهن    
2-2-5- تشکیل رادیکال  DFO nitroxide    
2-3-  دسفری اکسامین B    
2-3-1- بیوسنتر دسفری اکسامین B    
2-3-2- ژنهای کد کننده دسفری اکسامین B    
2-4- تولید کننده¬های دسفری اکسامین    
2-5- اهمیت آهن بر روی میکروارگانیسمها    
2-6- مکانیسم عمل سیدروفورها در ارتباط با انتقال آهن به درون سلول میکروارگانیسمها    
2-7- تولید, استخراج و تخلیص دسفری اکسامین B    
فصل سوم
3-1- اکتینومیست ها    
3-2- استرپتومایسس ها    
3-2-1- پاتولوژی    
3-2-2 – مرفولوژی و ساختمان    
3-2-3- مشخصات کلنی    4
3-2-4- اسپورزایی    
3-2-5- ترکیبات پوشش سلولی    
3-2-6- تغذیه و فاکتورهای موثر بر رشد و خصوصیات فیزیکوشیمیایی    
3-2-6-1- تغذیه    
3-2-6-2- اکسیژن    
3-2-6-3 - رطوبت    
3-2-6-4- دما    
3-2-6-5- pH    
3-2-6-6- اکولوژی    
3-2-6-7- بیولوژی توسعه یافته استرپتومایسس    
3-2-7- انواع فرآورده های میکروبی    
3-2-7-1- متابولیت های اولیه    
3-2-7-2- متابولیت های ثانویه    
3-2-7-2-1- آنتی بیوتیک ها    
3-2-7-2-1-1- فیزیولوژی و تنظیم تولید آنتی بیوتیک    
3-2-7-3- آنزیمها    
3-2-7-3-1- پروتئازها    
3-2-7-3-1-1- پروتئازهای اسیدی    
3-2-7-3-1-1-1- رنین    
3-2-7-3-1-2- پروتئازهای خنثی    
3-2-7-3-1-3- پروتئاز های قلیایی    
3-2-7-3-1-3-1- فرآیند تخمیر پروتئازهای قلیایی    
3-2-7-3-1-3-2- تعیین فعالیت پروتئاز قلیایی    
3-2-7-3-1-4- بازدارنده های فعالیت آنزیم پروتئاز وشلاته کننده ها    
3-2-7-3-1-5- تجزیه    
3-2-7-3-1-6- پروتئاز ها و استرپتومایسسها    
3-2-8- محیط کشت  تخمیر صنعتی    
3-2-8-1- نیازهای غذایی میکروارگانیسم‌ها    
3-2-8-1-1- کربن    
3-2-8-1-1-1- منابع کربن و استرپتومایسس ها    
3-2-8-1-2-نیتروژن    
3-2-8-1-2-1-  منابع نیتروژن و استرپتومایسس ها    
3-2-8-1-3- هیدروژن و اکسیژن    
3-2-8-1-4- مواد معدنی    
3-2-8-2-تنظیم کننده های متابولیکی    
3-2-8-3- ضد کف ها    
3-2-9- بیوسنتز  در استرپتومایسس ها    
فصل چهارم
4-1- دستگاه های مورد استفاده    
4-2- وسایل مورد استفاده    
4-3 - محیط های کشت مایع برای رشد باکتری    
4-4- محیط های کشت جامد برای رشد باکتری    
4-5- محیط های جامد برای تولید اسپور    
4-6- مواد لازم جهت رنگ آمیزی گرم    
4-7- مواد لازم جهت استفاده از میکروسکوپ نوری    
4-8- محیط مورد استفاده جهت شناسایی کیفی دسفری اکسامین: محیط Des4    
4-9- محیط مورد استفاده جهت اندازه گیری تولید دسفری اکسامین محیط Soy bean     
4-10- مواد لازم جهت نگهداری و ذخیره باکتری ها    
4-11- معرف های دسفری اکسامین    
4-12- مواد لازم جهت رسم منحنی استاندارد دسفری اکسامین B    
4-13- مواد لازم جهت استخراج دسفری اکسامین    
4-14- مواد لازم جهت تهیه محلول Lysing Buffer    
4-14-1 – مواد لازم جهت تهیه محلول Tris Hcl    
4-15- محلول کازئین %5/0 دربافر فسفات    
4-15-1- بافر فسفات (PBS)    
4-16- محلول لوری (Lowry)    
فصل پنجم
5 – 1- تهیه و آماده سازی سویه استرپتومایسس پیلوسوس    
5 ـ 2 ـ بررسی خصوصیات مرفولوژیکی سویه استرپتومایسس پیلوسوس    
5-2-1- خصوصیات ماکروسکوپی    
5- 2-1-1- کشت استرپتومایسس پیلوسوس بر روی محیط جامد    
5-2-1-2- کشت استرپتومایسس پیلوسوس در محیط مایع    
5-2-2 خصوصیات میکروسکوپی    
5-2-2-1- تهیه لام از محیط کشت جامد    
5-2-2-2- تهیه لام از محیط کشت مایع    
5ـ 2ـ2ـ 3ـ رنگ آمیزی گرم    
5 ـ 3ـ تهیه مایع تلقیح    
5 ـ 3ـ 1ـ تهیه محیط ذخیره    
5 ـ 3ـ 2ـ تهیه سوسپانسیون اسپور    
5ـ 4ـ رسم منحنی رشد استرپتومایسس پیلوسوس    
5ـ 5ـ بررسی تغییرات  pH در محیط کشت Soybean    
5ـ 6ـ تولید دسفری اکسامین توسط استرپتومایسس پیلوسوس    
5ـ 6ـ 1ـ تشخیص کیفی دسفری اکسامین    
5ـ 6ـ 2ـ سنجش میزان تولید دسفری اکسامین در هر روز    
5-6-3- رسم منحنی استاندارد دسفرال    
5-7ـ استخراج دسفری اکسامین بوسیله فنل-کلروفرم    
 5 ـ 7ـ 1ـ مزتیله کردن دسفری اکسامین    
5-8- تعیین وجود دسفری اکسامین B در ماده استخراج شده    
5ـ 9ـ  بهینه سازی محیط کشت تولید دسفری اکسامین    
5ـ 9ـ 1ـ بررسی اثر اسید آمینه ترئونین بر تولید دسفری اکسامین    
5 ـ 9ـ 1ـ 1ـ بررسی اثر اسید آمینه ترئونین بر تولید دسفری اکسامین در یک محدوده غلظت    
5ـ 9ـ 2ـ بررسی اثر اسیدآمینه ترئونین و اسید آمینه لوسین و ویتامین تیامینB1)  ( برتولید دسفری اکسامین     
5 ـ 9ـ 3ـ بررسی گلوکز و ملاس و سوکروز بر تولید دسفری اکسامین    
5ـ 9ـ 4ـ بررسی اثر شلاته کننده های کاتیون بر تولید دسفری اکسامین    
5 ـ 9ـ 5ـ  استفاده از محیط کشت عصاره مخمر به جای استفاده از محیط کشت Soybean    
5 ـ 9ـ 6ـ بررسی اثر مواد معدنی مختلف بر میزان تولید دسفری اکسامین    
5 ـ9ـ6ـ1ـ بررسی تاثیر مواد معدنی در غلظت های مختلف بر میزان تولید دسفری اکسامین    
5 ـ 10 - بررسی پروتئاز تولیدی از استرپتومایسس پیلوسوس در حضور شلاته  کننده ها و مواد معدنی مختلف    
5 ـ 10ـ 1ـ کشت باکتری و سنجش پروتئاز    
5 ـ 10ـ 2ـ تخلیص کازئین    
فصل ششم
6ـ 1ـ بررسی خصوصیات مرفولوژیکی ماکروسکوپی استرپتومایسس پیلوسوس    
6ـ 1ـ 1¬ـ خصوصیات ماکروسکوپی سویه استاندارد بر روی محیط کشت جامد    
6 ـ 1ـ2ـ خصوصیات ماکروسکوپی سویه استاندارد در محیط کشت مایع    
6 ـ 2ـ بررسی خصوصیات مرفولوژیکی میکروسکوپی استرپتومایسس پیلوسوس    
6 ـ3ـ رسم منحنی رشد استرپتوماسیس پیلوسوس در محیط کشت MYB    
6-4- رسم منحنی pH بر حسب زمان در محیط کشت Soybean حاوی سویه استرپتومایسس پیلوسس    
6 ـ 5ـ تشخیص کیفی و کمی دسفری اکسامین تولیدی    
6-5-1- تشخیص کیفی و تولید و یا عدم تولید دسفری اکسامین    
6ـ5ـ2ـ رسم نمودار استاندارد دسفرال    
6ـ5ـ3ـ میزان دسفری اکسامین تولیدی در هر روز توسط سویه استرپتومایسس پیلوسوس در محیط Soy bean    
6-6- نتایج مربوط به استخراج دسفری اکسامین تولید شده توسط سویه استرپتومایسس پیلوسوس    
6-6-1- نتایج مربوط به تأیید وجود دسفری اکسامین B در ماده استخراج شده    
6-7-  بهینه سازی محیط کشت تولید دسفری اکسامین    
6-7-1  بررسی اثر اسید آمینه ترئونین بر تولید دسفری اکسامین    
6-7-1-1- بررسی اثر اسید آمینه ترئونین بر تولید دسفری اکسامین در یک محدوده غلظت    
6ـ7ـ 2ـ بررسی اثر اسید آمینه های ترئونین و لوسین و ویتامین تیامین (B1 )    
6 ـ 7ـ3ـ بررسی گلوکز , ملاس, سوکروز بر تولید دسفری اکسامین    
6ـ 7ـ 4ـ بررسی اثر شلاته کننده های کاتیون بر میزان تولید دسفری اکسامین    
6ـ 7ـ 5ـ استفاده از محیط کشت عصاره مخمر به جای استفاده از محیط کشت Soybean    
6 ـ 7ـ 6ـ بررسی اثر مواد معدنی مختلف بر میزان تولید دسفری اکسامین    
6 – 7 – 6 – 1 – بررسی اثر مواد مختلف با غلظت متفاوت بر میزان تولید دسفری اکسامین     
6ـ8ـ بررسی پروتئاز تولیدی از استرپتومایسس پیلوسوس در حضور شلاته‌کننده و مواد معدنی مختلف    
فصل هفتم
- بحث و نتیجه گیری    
- پیشنهادات    
- فهرست منابع    


 
چکیده 
دسفری اکسامینB,‌ تنها سیدروفوری است که فرم مزتیله آن (نمک متان سولفونات دسفری اکسامین B) با نام تجاری دسفرال جهت درمان بیماران تالاسمی, به منظور شلاته کردن بار اضافی آهن, استفاده می گردد.
به همین منظور جهت تولید دسفری اکسامین B, از سویه استرپتومایسس پیلوسوس استفاده گردید و سویه مربوطه در محیط کشت Soy bean کشت داده شد و دسفری اکسامین آن بوسیله استفاده از محلول فنل- کلروفرم و اتر استخراج گردید. به منظور طراحی این سیستم بیولوژیکی و افزایش بهره برداری از محصول مذکور از منابع کربن و نیتروژن مختلف استفاده گردید و تاثیر هر یک بر میزان دسفری اکسامین تولیدی بررسی شد. چنانچه مشاهده گردید که اسید آمینه ترئونین, افزایش قابل ملاحظه ای بر دسفری اکسامین تولیدی از سویه مذکور دارد و مقدار %125/0 ترئونین, در محیط کشت Soy bean, بسیار مطلوب می باشد. از طرفی اثر ویتامین تیامین (B1)بررسی گردید و مشاهده شد که تاثیر مثبت بر دسفر اکسامین تولیدی دارد و در رده بعد از اسید آمینه ترئونین قرار می گیرد. همچنین اثر اسید آمینه لوسین نیز بر تولید دسفری اکسامین مثبت بوده و در رده بعد از ویتامین تیامین (B1) قرار می گیرد.
در ایـن تحقـیق از شلاته کننـده های کاتیونی EDTA, 8-hydroxyquinoline  در محـیط کشت Soy bean استفاده شد و مشاهده گردید که شلاته کننده های مذکور اثر منفی بر تولید دسفری اکسامین  دارند در نتیجه, کاتیونها, اثر مثبت بر افزایش میزان دسفری اکسامین تولیدی خواهند داشت به همین منظور مواد معدنی مختلف از جمله اثر
CaCl2.2H2O,MgSO4.7H2O,ZnSO4.7H2O, MnCl2, FeSO4.7H2O
و همچنین  اثرCaCl2.2H2O,MgSO4.7H2O به طور همزمان در محیط کشت Soy bean بررسی گردید.
در این تحقیق نتایج مطلوبی بدست آمد, بطوری که کلسیم (بصورت CaCl2.2H2O) اثر قابل ملاحظه‌ای بر افزایش میزان دسفری اکسامین تولیدی از سویه مذکور دارد و مقدار  8/2, و  2, CaCl2.2H2O سبب افزایش قابل توجهی بر میزان محصول مذکور می گردد. و بدین ترتیب تاثیر مثبت کلسیم, بر تولید دسفری اکسامین مشخص گردید.
در این آزمایشات تاثیر مثبت روی, منیزیم و منگنز بر دسفری اکسامین تولیدی آشکار گردید بطوری که غلظت   2-10 × 4/0, ZnSO4.7H2O و   6/0, MgSO4.7H2O و   2, MnCl2 سبب افزایش تولید دسفری اکسامین شد.
از طرفی استفاده همزمان CaCl2.2H2O,MgSO4.7H2O در محیط کشت Soy bean اثر منفی بر تولید دسفری اکسامین را نشان داد.
همچنین بررسی ها در مورد آهن (بصورت FeSO4.7H2O)‌ نشان داد که افزایش غلظت آهن, سبب کاهش میزان دسفری اکسامین تولیدی گردید.
و اینگونه با استفاده از منابع نیتروژن و مواد معدنی مختلف بهینه سازی محیط کشت انجام گرفت و تولید دسفری اکسامین از سویه استرپتومایسس پیلوسوس به میزان قابل ملاحظه ای افزایش یافت.
در این تحقیق, پروتئاز تولیدی از سویه استرپتومایسس پیلوسوس نیز بوسیله روش لوری (Lowry) اندازه گیری شد و اثر روی بصورت ZnSO4.7H2Oو آهن بصورت FeSO4.7H2O نیز بررسی گردید و مشاهده شد که افزایش غلظت روی, سبب افزایش پروتئاز تولیدی, از سویه مذکور گردید.

 
مقدمه
چه قدر زیبا و شاعرانه است که انسان به نوای دلنواز عاشقانه‌ای که در دل موجودات زنده نواخته می شود گوش دهد. تمام پدیده های هستی که زائیده اراده و مشیت الهی هستند منظر شناخت خداوند قادرند و چه با شکوه است علمی که انسان طالب معرفت را به سرچشمه شناخت این پدیده ها راهنمایی کند.
چشم دل بازکن که جان بینی                آنچه نادیدنی است آن بینی
امروزه عرصه ای از حیات بشری را نمی توان یافت که تأثیر مثبت از بیوتکنولوژی نداشته باشد. کلمه بیوتکنولوژی که از دو بخش بیو (به معنی زندگی و موجودات زنده) و تکنولوژی (به معنای هنر بشر در استفاده از علم) تشکیل شده است [10] بطور کلی بیوتکنولوژی به مفهوم استفاده از موجودات زنده, اندام ها و سلولهای آنها برای تولید یک فرآورده با خدمات با ارزش اقتصادی به منظور بهبودرفاه بشر می باشد. [10] بعبارت دیگر بیوتکنولوژی دانشی است که در رابطه با استفاده از موجودات و متابولیتهای آنها جهت تولید فرآورده های مختلف دارویی, غذایی, شیمیایی و غیره در مقیاس صنعتی بحث می کند. [14]
سرآغاز بیوتکنولوژی به ده هزار سال پیش برمی گردد. [10] روند تکاملی بیوتکنولوژی در طی هزاران سال شکل گرفته است, ولی بیوتکنولوژی مدرن در اواسط دهه 70 متولد شد. [14] از همان آغاز, بیوتکنولوژی در قالب مهندسی شیمی توسعه یافت, از این رو با توسعه ی فرآیندهای صنعتی, گستردگی بیشتری پیدا کرد. [14) بیوتکنولوژی از تکنیکهای مختلف ژنتیک, میکروبیولوژی کاربردی, شیمی, بیو شیمی, بیو لوژی, مهندسی فرآیند و غیره تشکیل می‌شود.[14]
ابزار توانمند بیوتکنولوژی در پزشکی, کشاورزی, حفاظت از محیط زیست انقلاب عظیمی را بوجود آورد و امیدی برای حل بسیاری از مشکلات حاد بشر در سده بیست و یکم است. [10]
بیوتکنولوژی علمی است که بهترین راه برای یافتن علت بیماری ها و درمان آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد بطوری که در زمینه بهداشت تحولی عظیم ایجاد کرده است. [10] انتقال وبیان ژنهای موجودات زنده و نوترکیبی آنها در آزمایشگاه به تولید محصولاتی که در پیشگیری و تشخیص و درمان بیماری ها کاربرد دارند از مهمترین عرصه های بکارگیری این دانش در توسعه ارتقا سلامت و بهداشت جامعه و کنترل بیماری های عفونی و غیر عفونی می باشد. تشخیص دقیق و سریعتر بیماریها از جمله ناهنجاریهای ژنتیک و غربالگری از آنها, تشخیص پیش از تولد,استفاده از سلولهای بنیادین و سلولهای پایه و جنینی در مطالعات پایه و کاربردی پزشکی, تولید داروهای نوترکیب, تشخیص هویت, xenotransplantation  با استفاده از حیوانات برای تولید بافت و اندام های مورد نیاز انسان, ژن درمانی و درمان بسیاری از بیماریهای صعب العلاج و تولید پروبیوتیک ها, بهبود کیفیت مواد غذایی و از همه مهم تر درک فرآیندهای زیستی عوامل بیماری زا, مکانیزم عمل آنها و تدبیر راهبردهای جدید بهداشت و درمان, تنها تعدادی از کارهای بیوتکنولوژی در عرصه بهداشت و پزشکی است.

و چه زیبا خداوند متعال, این علم را در سوره علق به انسان آموخته است.
بسم الله الرَّحمنِ الرَّحیم
اِقْرَاْ  بِاسْمِ رَبِّک الَّذی خَلَقْ [1] خَلَقَ اِلْأنْسانَ مِنْ عَلَقٍ [2] اِقْرَاْ و رَبُّکَ اَلْاَکْرَمُ [3]
اَلَّذی عَلَّمَ بِالْقَلَمِ [4] عَلَّمَ الْأنسانَ مالَمْ یَعْلَمْ [5]
ای رسول گرامی قرآن را به نام پروردگارت که خدای آفریننده عالم است بر خلق قرائت کن [1] آن خدائی که آدمی را از خون بسته بیافرید [2] بخوان قرآن را و پروردگارت کریمترین کریمان عالم است [3] آن خدایی که بشر را علم نوشتن بقلم آموخت [4] و به آدم آنچه را که نمی دانست به الهام خود تعلیم داد[5]
این کلام الهی در کمال ایجاز و اختصار اشاره به تمامی علوم از جمله بیوتکنولوژی دارد, چنانچه در آیه دوم سوره علق, علق (خون بسته) بیانگر سلولهای بنیادی می باشد و خدا در آیه عَلَّمَ الْأِنسانَ مالَمْ یَعْلَمْ ( و به آدم آنچه را که نمی دانست به الهام خود تعلیم داد) بیان داشته است که در کلام قرآن علوم مختلف به انسان الهام و تعلیم داده شده است و همانطور که خداوند بارها تاکید بر تفکر و تعقل در قرآن فرموده است می توان با استعانت از آیات الهی بر بسیاری از علوم فائق آمد.
یقیناً افق روشنتر, در گرو استفاده از ارگانیسمهایی است که بطور ژنتیکی برای تولید فراورده های غیر میکروبی مانند انسولین, اینترفرون, هورمون رشد انسان, واکسنهای ویروسی مهندسی شده اند. [14] چنانچه به تازگی داروی نوترکیب انسانی (Human recombinent)   اینترفرون به دست توانای دانشمندان ایرانی ساخته شد و ایران سومین کشور بعد از آمریکا و آلمان در تولید این فرآورده بیوتکنولوژی می‌باشد.
پس از تولید انسولین انسانی برای درمان دیابت, بیوتکنولوژی همچنان به خلق داروهای جدید و واکسن ها ادامه داده است. این داروها به میلیونها انسانی که در سرتاسر جهان به بیماریهای قلبی, سرطان, دیابت, پارکینسون, آلزایمر, ایدزو.... مبتلا هستند, کمک کرده اند. [10]
طی سالهای 1925 تا 1965 استفاده از میکروبها در صنایع دارویی بصورت یک تحول اساسی, زمینه را برای بکارگرفتن میکروارگانیسم ها در تولید آنتی‌بیوتیک ها, هورمونها, ویتامینها, داروها و غیره فراهم ساخت. همگام با توسعه آنتی بیوتیک های جدید, تولید اسیدهای آمینه و نوکلئوتیدها نیز با موفقیت به انجام رسید. از زمانی که کشف گردیده بعضی از واکنشهای شیمیایی مشکل در ساخت استروئیدها, می توانند توسط میکروارگانیسم ها با راندمان بالایی انجام شوند, تولید آسان هورمونهای استروئیدی مهم در پزشکی امکان پذیر شد. علاوه بر این تعداد زیادی از فرآیندهای تولید آنزیم برای مصارف صنعتی, تجزیه ای, پزشکی نیز توسعه یافتند. مرحله برجسته‌تر پیشرفت بیوتکنولوژی, زمانی روی داد که فرایندهای تخمیری مداوم تکمیل شدند. این فرایندها اولین بار به منظور تولید غذای انسان و خوراک دام از باکتریها و مخمرها (پروتئین تک یاخته) استفاده شدند. [14]
شبیه سازی دام, تولید حیوانات ترا ریخته برای بهبود کیفیت و کمیت تولید, تولید آنزیمها, در عرصه محیط زیست, کاهش مصرف سموم شیمیایی, فروشویی معادن با استفاده از ریزساز واره ها, حتی احیای موجودات منقرض شده از جمله دستاوردهای غیر قابل انکار این فناوری هستند. [10] همچنین برای تولید سوختهای بیولوژی و پاکسازی آلودگی ها و پسماندها از آن استفاده می شود. [ 10] امروزه به لحاظ خطر کمیاب شدن نفت, تولید اتانول سوختی به کمک مواد نشاسته ای شروع شده است, و فرآیندهای میکروبی قدیمی برای ساخت استون و بوتانول از نشاسته ( در دهه 1920 و 1930 توسعه یافته اند) رونق تازه یافته است. برای تولید میکروبی سوخت ها از مواد زائد سلولزی, پتانسیل زیادی وجود دارد اما تا به امروز, این قبیل فرآیندها, هنوز در مرحله آزمایشگاهی خود باقی مانده اند. [14]
داروهایی که از طریق بیوتکنولوژی تهیه می شوند به مراتب کمتر از داروهایی که از طریق شیمیایی سنتز می‌شوند دارای اثرات زیانبار جانبی هستند همچنین بیوتکنولوژی قادر به ساخت داروهای پیچیده ای است که بطریق دیگر نمی‌توان آنها را تولید کرد. بیوتکنولوژی به ویژه با استفاده از روشهای  DNA  نوترکیب, نقش مهمی در تولید داروها و واکسن ها ایفا کرده است. [10]
داروی دسفرال از جمله داروهایی است که از طریق بیوتکنولوژی تهیه می شود. هم اکنون تولید صنعتی دسفری اکسامین  بوسیله تخمیر سویه ای جهش یافته از استرپتومایسس پیلوسوس توسط شرکت نواریتس انجام می شود. بطوری که نمک متان سولفونات دسفری اکسامینB (فرم مزتیله دسفری اکسامین B) با نام تجاری دسفرال جهت درمان بیماران تالاسمی استفاده می گردد. [ 128]
ما امیدواریم به یاری خداوند متعال و استعانت از کتاب الهی ( قرآن کریم) و سعی و تلاش محققین کشورمان, به پیشرفت های گسترده تری در این زمینه دست یابیم و کشور عزیزمان در کلیه زمینه های علمی و فرهنگی به بالاترین پیشرفت‌ها نایل آید. و با تولید این دارو, بتوان خدمتی به بیماران  تالاسمی کشورمان که از این بیماری رنج می برند, نمود.

 

فهرست منابع
1- استفن جی, اولیور – جان ام . وارد؛ فرهنگ مهندسی ژنتیک  ؛ ترجمه : دکتر محمدرضا نوری دلویی, دکتر سامیه خسروی نیا, فرهت مجید فر, 1373  ؛ انتشارات مرکز ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی  ؛ ص . 21
2- درگاهی حسین (1376) ؛ درمان با تزریق خون در سندرمهای تالاسمی؛ تالاسمی (دو فصلنام? انجمن تالاسمی ایران)؛ شمار? 11: صص 18-11.
3- نصیری طوسی محسن و همکاران (1376)؛ گزارش وضعیت کودکان و نوجوانان تالاسمی ماژور در ایران, بهار 1376؛ تالاسمی (دو فصلنام? انجمن تالاسمی ایران) ؛ شمار? 12: صص 27-25.
4- باوریان روشنک: بررسی تکنیک پروتوپلاست فیوژن در تولید آنتی بیوتیک نیستاتین؛ پایان نامه دکترای داروسازی از دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی شهید بهشتی؛ شمار? 333؛ سال تحصیلی 76-1375.
5- درخشان, سیامک – باقرزاده, محمد حسین (مترجمین) اصول طب داخلی هاریسون 91 بیماریهای خون و لنفومها – انتشارات چهر ص 195 تا 216 سال (1370)
6- ملک زاده شهرام (مترجم) پاتوفیزیولو‍ژی خون و ارگانهای خونساز, مؤلف اسمیت تایر ص 41 تا 225 انتشارات میقات سال (1369)
7- بداغی مصباح الدین, فیروزه ای محسن, کوچک شلمانی اسماعیل (مترجمین) مروری بر بیوشیمی هارپر (جلد اول) چاپ سوم ص 101 تا 120 ناشر جهاد دانشگاهی سال (1369)
8- اطلاعات و کاربرد بالینی داروهای ژنریک ایران ص 432 سال ناشر شرکت سهامی داروپخش سال (1369)0
9- ملک زاده, ف. و همکاران, بیوتکنولوژی ملکولی, انتشارات دانشگاه تهران, ص 113-112, 39-36, 22-13.
10- دکتر صنعتی, محمد حسین –اسمعیل زاده, نسرین سادات ؛ 1380؛ بیوتکنولوژی راهگشای مشکلات بشری در سده بیست و یکم؛ تهران: مرکز ملی تحقیقات ژنتیک و تکنولوژی زیستی؛ صص 23 – 2.
11- افسری نژاد, مینا –سپهر, شایسته ؛ 1371؛ میکروبیولوژی عمومی؛ انتشارات دانشگاه پیام نور؛ ص 466.
12- سازمان جهانی بهداشت (WHO)؛ تهیه کننده: وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی معاونت سلامت؛ دستور العمل جامع متون آموزش برنامه کشوری پیشگیری از بروز بتا تالاسمی ماژور؛ سال 1383؛ ناشر: مرکز نشر صدا تهران.
13- دکتر شجاع الساداتی, عباس-  با همکاری مهندس اسد اللهی, عباس؛ بیوتکنولوژی صنعتی؛ 1381؛ دفتر نشر آثار دانشگاه تربیت مدرس؛ صص 53 – 34.
14- کروگر, ولف – کروگر, آنالز – ترجمه: دکتر سید علی مرتضوی, مهندس رسول کدخدایی, مهندس مهدی کریمی, مهندس سعید رحیمی یزدی؛ بهار 1376؛ بیوتکنولوژی, میکروبیولوژی صنعتی, انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
15- Kunamneni Adinarayana, poluri Ellaiah, and Davuluri Siva Prasad purficatin and Characterization of Thermostable serine Alkaline protease from a Newly Isolated Bacillus subtilis PE – 11; 2003.
16- Francisco Barana – Gomez, T. Sylvie Lautru, Francois – XavierFrancou, Pierre Leblond, Jean – Luc Pernodet and Gregory L. Challis. Multiple biosynthetic and uptake systems mediate siderophore dependent iron acquisistion in streptomyces coelicolor A3(2) and Streptomyces ambofaciens ATCC 23877.
17- Abbas A. & Edwards C. (1989) ; Effects of metals on a range of Streptomyces species ; Appl. Environ. Microbiol. ; 55 (8): 2030-2035.
18- Atlas R.M. & Park L.C. (1993); Handbook of microbiological media ; CRC Press ; p. 461
19- Bagg A. & Neilands J.B (1987) ; Molecular mechanism of regulation of siderophormediated Iron assimilation ; Microbiol. Rev. ; 51 (4) : 509-518
20- Baltz R.H. , Hann D.R. , McHenny M.A. & Solenberg P.J. (1992) ; Transposition of Tn5096 and related transposon in Strptoomyces spices ; Gene ; 115 : 61 -65
21- Baron E.J. & Finegold S.M. (1990) ; Diagnostic Microbiology ; Mosby
22- Bradley S. G. & Ritzi D. (1968) ; Streptomycetes ultrastructure; J. Bacteriol. ; 95 : 2358-2364
23- Brock T.D. & Madigan M.T. (1991) ; The Bacteria ; In: Biology of Microorganisms ; 6th. ed. ; Prentice – Hall International Inc. ; New Jersey ; pp. 782-790
24- Budavari S. (1989) ; Merck Index ; 11 th. ed. ; Mercksharp and Dohme Research Lab. ; New Jersey.
25- Chart H. ; Buck M. ; Stevenson P. & Griffiths E. (1986) ; Iron regulated outer membrane protein of E. coli: Variation in expression due to the chelator used to restrict the availability of Iron ; J. Gen. Microbiol. ; 1373-1378.
26- Collado – Vides J. , Magasanik B. & Gralla J.D. (1991) ; Control site location and transcriptional regulation in E. coli ; Microbiol. Rev. ; 55 (3) : 371 – 394
27- Davis B.D. ; Dulbecco R. ; Eisen H.N. & Gimberg H.S. (1990) ; Microbiology ; 4 th. ed. ; J.B. Lippincott Company ; p. 68
28- DeJong P.J. & McCoy E. (1966) ; Qualititative analyses of vegetative cell walls and spore walls of some representative species of Streptomyces ; Can. J. Micro – boil. ; 12(5) : 985-994
29- Dykstra M.J. (1993) ; A Manual of Applied Techniques for Biological Electron Microscopy ; Plenum Press.
30- Ensign J.C. (1978) ; Formation, properties and germination of Actinomycetes spores ; Annual Rev. Microbiol. ; 32 : 185-219
31- Gaeumann E. & Prelog V. (1964) ; Process for Producing Ferrioxamines ; United States Patent Office ; No. 3153621
32- Geaumann E. , Prelog V. ; Bickel H. & Vischer E. (1962) ; Growth accelerators, Ferrioxa – mines ; West Germani Patent Office ; No. 1123436
33-Giebelhaus L.A. , Frost L. , Lanka E. , gormley E.P. , Davis J. E. & Leskiw B. (1996) ; The Tra 2 Core of the IncP plasmid RP4 is required for intergeneric mating between E. coli  and S. lividans ; J. Bacteriol. ; 178 (21) ; 6378 – 6381
34- Gaeumann E. Prelog V., Vischer E. & Bickel H. (1962); Growth accelerators, Ferrioxamines; west Germani patent office; No. 1123436.
35- Haig H. kazation: The thalassemia syndromes: Molecular Basis and prenatal Diagnosis in 1990.
36- Higgs DR, Vickers MA, wilkie AOM, A review of the Molecular genetics of the Human  – glob in gene cluster. Blood 73: 1081-1104, 1989.
37- Bunn HF, Forget BG (eds): Memoglobin : Molecular, Genetic and clinical Aspects. Philadelphia, WB saunders Co., pp 223-399, 1986.
 38- Kazazian H. H and Antonarakis SE, The varieties of Mutations, in Molecular Geneties in Medicine, childs B, Holtzman N. A., kazazian H. M. valle D.L (Eds) Elsevier Science publisihing PP 43-61 1988.
39- Weatherall D.J., the thalassemias, William J, Williams – Hematology – fourth edition Mc Graw Hill paublishing com. New york vol 1 chapter 50 PP 520-539, 1990.
40- Weatherall DJ, elegg JB, Higg DR: The hemoglobino – pathier, in scrier CR: Beaudet Al, sly WS, (eds): The Metabolic Basis of inherted Disease (eds) New York, N, Mc Graw- Hill pp 2281-2334, 1984
41- Brock, T.D. and Madigan, M.T., The Bacteria, In: Biology of Microorganisms, Brock, T.D. and Madigan, M.T. (Eds), 6th. Ed., Printice – Hall, Newjersey, 1991, PP. 703-790.
42- Romano, L., Streptomycetes and Related Genera, In: Bergey"s Manual of systematic Bacteriology, vol4, Stanley, T., Williams, M., Sharp, E. and Holt, J.G. (Eds), Williams & Wilkins, Baltimore, 1984, PP. 2451-2508.
43- Lancini, G. and lorenzetti, R., Biology of Antibiotic-Producing Microorganisms, In: Biotechnology of Antibiotics and Bioactive Microbial Metabolites, lancini, G. and lorenzetti, R. (Eds), 1th ed. Plenum Press, New York, 1993, PP. 19-72.
44- Rippon, J.W., Medical Mycology, The Pathogenic Fungi and the Pathogenic Actinomycetes, In: Textbook of Microbiology, Burrows, W. (Ed) 20th ed., W.B. Sander Company, Philadelphia, 1973, PP. 682-745.
45- Lutz-wah,L.S., Fischer, P., Schmidt, D. C. etal. (1998). Stereo and Regioselective hydroxylation of  - Ionone by sterptomyces St.rains. Appl. Enviro. Microbiol., 3878-3881.
46- Smith, L. L. (1984). Steroid. In: Biotechnology (kieslich, K. ed), verlag chemie. Winheim. PP: 32-78.
47- Boyd, R.F., Hoerl, B.G, (1981). Bacteria That cause infectious disease. In: Basic medical microbiology, 4th edn. Brown and company, Boston, PP: 32, 599-601.
48- Finegod, S.M., Martin, W.J. (1982). Gram- positive. Non spore Forming bacilli. In: Diangnostic microbiology, 6th edn, Mosby company, Toronto, PP: 301-303.
49- Gerencser, M.A (1991). Actinomyces, arachnia, and streptomyces. In: medical microbiology, 3th edn, Churchill livingstone, Newyork, PP:475-6.
50- Jawetz, E., Melnick, J.L., Adelberg, E.A. (1991). Actinomyces. In: Review of medical microbiology, 7et edn, Applton & lang Norwalk, California, P:334.
51- Ellaiah, P., Srinivasulu, B. Production of extracellular protease by Streptomyces fradiae, Hindustan. Antiiotics. Bulletin. 38 (1-4), 41-47.
52- Bormatova, M.E., Ivanova, N.M., Iusupova, M. P. (1996). Proteolytic enzymes form Streptomyes Fradiae: ametalloendopeptidase, Sbtilisin- Like, and trypsine – like proteinases. Biokhimiia, 61 (2) 344-56.
53- Kitadokora, k., Tsuzuki, H., Nakamura, E. (1993). Purification, characterization, primary structure, crystallization and prelimin ary crystallographic study of a serine proteinase form Streptomyces fradia ATCC14544, Biochemistry, 27 (22), 55-61.
54- Roy, D., sharma, A., Bhowmick, G. (1997). Characterization of streptomyces spp. Strain DRS-1 and its ampicillin transformation product. Foila Microbiol, 42,333-336.
55- Roy, D., Sharma, A., Roy, M.K. (1996). An improved process for preparation of cephalexin. Indian Pat. Submitted, 32, 435-439.
56- Okeefe, D.P., Harder, P.A. (1991). Occurrence and biological function of cytochrome P450 monooxygenase in the acinomycetes Mol. Microbiol, 5, 2099-2105.
57- Trower, M. K., Sariashani, F.S., kitson, F.G. (1988). Xenobiotic oxidation by cytochrome P¬450 – enriched extracts of Streptomyces griseus. Biochem. Biophys. Res. Commun, 157,1417-1422.
58- Berrie, J. R., Ralph, A.D., Kelvin, E. S. (1999). Microbial transformations of steroid – XL. Progesterone transformation by Streptomyces roseochromogenes purification and characterization of the 16 hydroxylase system. Steroid. Biochem. Molecular. Biochem. Molecular. Biol, 71, 153-165.
59-Iida, M., Iizuka, K. (1977). Introduction of a 16 alpha hydroxyl finction in to estrone by Stretomyces roseochromogenes, Z. Allg. Mikrobiol, 17 (7), 507-12.
60- Mazza, G., De. P. A., Martinelli, E. (1982). One step 16 alpha hydroxylation of 18- hydroxydeoxy corticosterone by Streptomyces roseochromogenus. Farmaco. Ed. Sci., 37, 55-62.
61- Dlugnoski, J., sedlaczek, k. (1981) Regulation of steroid 16 alpha hydroxylation in Streptomyces olivovividis. A. Allg. Mikrobiol, 21 (7), 499-506.
62- Brock T.D and Madigan M.T., (1991), Bilogy of Microorganism., (6th ed), Prentice Hall Internation, Inc., New Jersey; 703-790.
63- Gaeumann E. and Prelong V., (1964), Process for producing Ferrioxamines, United States Patent Office, 3, 153, 621. 1-28.
64- Gunter – Seeboth K. and Schupp T., (1995), Cloning and sequence analysis of the Corynebacterium diphtheriae dtXR homologue from Streptomyces lividans and Steptomyces pilosus encoding an putative iron repressor protein, Gene, 166; 117-119.
65- Gunter K., Toupet C. and Schupp T., (1093), Characterization of an inron 0 regulated promoter involved in Desferroxamine B synthesis in Streptomyces pilosus: Repressor – Binding site and homology to the Diphtheria toxin gene promoter Journal of Bacteriology, 175 (11);3295-3302.
66- Gaeumann E,; Prelong V., Bickel H. And Vischer E., (1962), Growth Accelerators Ferrioxamines., Chemical Abstract, 54; 6448.
67- Kutzner H.J., (1981). The Family Streptomycetaceae In: Prokaryotes vol 1,.
68- Locci R. Streptomyces and Related Genera In" Bergeys’ Manual of Systematic Bacteriology. Vol 4, Williams J.F(Ed) Willians and Wilkins, Baltimore, 2451-2508.
69- Messenger A.J.M and Ratledge C., (1984), Siderophores In: Bayotecnologe vol 4, University of Hull, Uk, 255-294.
70- Mullis KB, Faloona F: Specific snthesis of DNA in vitro a polymerase – Catalyzed chain reactin Methods Enzym 155: 335-350, 1987.
71- Muller G. and Roymond K.N, (1984), Specificity and mechanism of Rerrioxamine mediated iron transport in Streptomyces pilosus. Jurnal of Becterilogy, 160 (1); 304 -312.
72- Neilands J.B., (1981), Microbial Iron Compunds Annual Review Biochemistry 50; 715-731.
73- Schupp CC, Toupet C. and Divers M. (1988), Clcning and expression of two genes of Streptomyces pilosus involved in the biosynthesis of the siderophore.
74- Chupp T. Waldmeier U. and Divers M. (1987), Biosynthests of Desferrioxmine B in Streptomyces pilosus: Evidence for the involvement of lysine Decarboxy lase. REMS Microbiology  letters 42-135-139.
75- Cai SP, chang CA, Zhang JZ: Rapid prenatal diagnosis of β- thalassemia using DNA amplification and nonradioactive probes. Blood 73: 372-374. 1989.
76- Goodfellow M. , Mordarski Iv1. & Williams S.T. (1984); Streptomyces Genetics; In: The Biology of the Actinomycetes ; Academic Press; London; pp. 229 -289
77- Goodman Gilman A. , Rail T.W .. Nies A.S. & Tay10r P. (1991); The Pharmacological Basis of Therapeutic; V 01.2 ; 8th. ed. ; Pergamon Press; pp. 1611-1614
78- Green R., Lamon 1. & Curran D. (1980) ; Clinical trial of Desferrioxamine entrapted in red cell ghosts; Lancet; 2 : 327-330
79- Green R. , Miller J. & Crosby W. (1981) ; Enhancement ofIron chelation by Desferrioxa¬mine entrapted in red blood cell ghosts; Blood; 57: &66-872
80- Hopwood D.A. (l981) ; Genetic studies with bacterial protoplasts ; Ann. ReV. Microbiol. ; , 35: 237-272
81- Hopwood O.A. (1986); Gene Cloning in Streptomyces spp. ; In,: Manua10flndustrial Mic¬robiology and Biotechnology (Demain A.L. & Solomon N.D. eds.) ; American Society for Microbiology, Washington D.e.; pp. 198-203
82- Hopwood O.A. & Glauer A.M. (1961) ; Electron microscope observations on the surface structures of S. violaceoruber; 1. Gen. Microbiol. ; 26 : 325-330
83- Ensing C.J., (1978) Formation, properties and germination of Actionomycete spores. Annual Review Microhiology 32; 185-219.
84- Katzung B.G. & Tre~or A.l. (1995) ; Examination and Board Review of Pharmacology ; Lange Medical Book, USA; p. 395
85- Keberle H. (1992); From Antibiotic to Chelating Agent; In: Desferrioxarriine (Desferal): History, Clinical Value, Perspectives (Gross K. , Aumiler J. & Gelzer J. eds.) ; Symposium on the occasion of the award presentation at the Swiss Federal Institute for Technology, Zurich; pp. 29-33
86- King R.e. & Stansfield W.D. (1990); Dictionary of Genetics ; Oxford
87- Kutzner HJ. (1981); The FamilyStreptomycetaceae; In: The Prokaryotes: A Hand-book on Habitats, Isolation and Identification of Bacteria (StarrM.P. , Stolp H. , Truper B.G. , BalowsA. & Schlegel B.G. eds.); VoI.II; Springer Verlag; Berlin; pp.2028-2123
88- LippardS.J. & Berg J.M. (1994) ; Principle of Bioinorganic Chemistry; University Science Book ;pp. 72,73,140,141,145
89- Locci R.(19,94) ; Streptomycetes and Related Genera ; In: Bergey"s Manual of Systematic Bacteriology (Williams S.T. , Sharpe M.E. & Holt J.G. eds.) ; Vol. 4; WilIiams & Witkins ; 2451-2508
90- Mackinnon J.E. & Artagaveytia R.C. (1956) ; The main species of pathogenic aerobic Acti¬nomycetes causing Mycetoma; Biological Abstract; p.2929
91- Matsuda T. , Endo J. , Osakaba N. & Tonomura A. (1983) ; Morphology and Structure of biogenic magnetite particles ; Nature ; 302 : 411-412
92- Percich J.A. & Lockwood J.L. (l?78); Interaction ofatrazine with soil microorganisms:
Population chan~es and accumulation; Can. J. Microbiol. : 24: 1145-1152
93- PerIman D. (1971) ; Mold and, Streptomyccetes ; Methods of Enzymology,; 22 : 70-80
94- Keller U., Poschman S.,Krengel U., Kleikauf H& Kraepelin G. (1983) ; Studies of protoplast fusion in S, chrysomallus; J. Gen. Microbiol; 129: 1725-17311.
95- Prelog V. (1992) ; History of the developement of Desferrioxamine: Introductory remarks; In: Desferrioxamine (Desferal): History, Clinical Value, Perspective (Gross K. , Auumiller J. , Gelze.r J.) ; Symposium on the occasion of the award presentation at the Swiss Federal Ins¬titute of Technology ; Zurich; p. 9,10
96- Rancourt M. & Lachevalier H. A (1964); Electron microscopic study of the formation of spiny conidian in species of Strptomyces; can. J. Microbiol. ; 10: 311 – 316.
97- Reynolds J.E.F., Parfi.tt K. , Parson A.V. & Sweetman S.C. (I 996) ; Martindale: The Extra Pharmacopoeia; 31 th. ed; ; Royal Pharmaceutical Society, London; pp. 976-980
98- River D. , Page N. &: lslinker H. (I983) ; Synergism betweeniroo chelators andcomp,le¬ment for bacteriocidal activity; Ann. ImmunoL ; 134C : 25-30
99- Romano A.H. & Nikerson W.J. (1956) ; The biochmistry of the Actinomycetales: Studies on the cell wall ors../radiae; J. Bacteriol. ; 72 : 478-480
100- Rosenberg H. (1976) ; Transport of inm into bacterialcell;•Methods•in Enzymology ; 56 : 388-391
101- Hopwood D.A & Wright H.M (1978); Bacterial protoplast fusion : Recombination in fused protoplasts of S. Coelicolor; Gen. Genet.; 162: 307-317
102- Schaal K.P. (1984); Laboratory Diagnosis of Actinomycete Diseases; /n: The Biology of the Actinomycetes (Goodfellow M. , Mordarski M.& Williams S.T.) ; Academic Press; London; pp. 425-456
103- Schaal K.P. & Beaman B.L. (1984) ; Clinical Significance of Actinomucetes ; In: The Bio¬logy of the Actinomycetes (Goodfellow M. , Mordarski M. & Williams S.T.) ; Academic Press; London; pp. 389-424
104- Schupp T. , Toupet C. & Divers M. (1988) ; Cloning and expression of two genes of S. pilosus involved .in the biosynthesis of the siderophore Desferrioxamine B ; Gene; 64 :
179-188
105- Schupp T. , waldmeier U. & Divers M. (1987); Biosynthesis of Desferrioxamine B in S. pilosus: Evidence for the involvement of lysine decarboxylase; FEMS Microbiol. Lett. ; -+2: 135-139
106- Shima J., Periyige A. & Ochi K. (1996) ; Changes in patterns of ADP-ribosylated proteins during differentiation of S. coelicolor A3(2) and its developement mutants; J. Bacteriol. ;
178(13): 3785-3790
107- Snow G.A. (1969) ; Metal complexes of mycobactin Pand of Desferrioxamines ; Biochem J. ; 115 : 199 – 205.
108- Stanier R.Y. ,AdelbergE.A .. &IngrahamJ.(1979) ; The Microbial World ; 4th. ed.; Pren¬tic-Hall Inc. ; pp. 37,38
109- Stanier, R.Y., Ingraham 1.L.,Wheelis M.L. & Painter P.R. (1990); General Microbiology ,,; 5th. ed. ; McMilIan pub. ;p.263
110- Rang H.P. & Dale M.M. 1986); Pharmacology; Churchill Livingstone pub.; p. 437- 178 Redenbach M. Flett F., Piendl W., Glocker I. & Rauland U. (1993); The S. Lividans 66.
111- Walker P.D. (1970) ; Symposium on bacterial spores: I) Cytology of spore formation and germination; J. Appl. Bacterial. ; 33(1) : 1-12
112- Walker J.T, , Specht C.H. & Bekker J.F. (1966); Nematocidal activity to Pratylenchus penetrance by cultur fluids from Actinomycetes and bacteria ; Can. J, Microbiol. ; 12 : 347¬353
113- Westpheling J., Ranes M. & Losick R. (1985) RNA.,polymeraseheterogenityinS coeli-  c%r ;Nature; 313 : 22-27 .
114- Sohler A. Romano A.H. & Nickerson W.J. (1958); Biochemistry of the Actinomycetales:
III) Cell wall composition and the action of lisozyme upon cell and cell walls of the Actinomycetales; J. Bacteriol. ; 75-283-290.
115- Williams S.T. , Goodfellow M. , Alderson G. ,Wellington E.M.H. , Sneath P.H.A & Sackin MJ. (1983); Numer.icaLcIassificatinoftheStreptomyces and relatedgenera; J. Gen . Microbiol.; 129: 1743-1813.
116- Williams S.T., Goodfellow M. , Wellington E.M.H. , Vickers J.c. , Alderson G. , Sneath P.H.A., Sackin M.J. & Mortimer AM. (1983); A probability matrix for identification of streptomycetes; J. Gen. Microbiol. ; 129 : 1815 – 1830.
117- Willkelman G.(l986) ; Iron Complex Products (Siderophores) ; in: Biotechnology: Microbial Product II (Reham H.J. & Reed G. eds.) ; Vol. 4; VCH Pub. : pp. 215 – 242.
118- Young J.E.P. & McFarlane G. (1994) : Catalogue of Strains ; The National Collection of Industrial and Marine acteria (NCIMB)
119- Zhner H. (1992); Microorganisms as Producers of the e (III) Transport Compounds; In: Desferrioxamine (Desferal): History, clinical Value, Perspective (Gross K. , Aumiller J., Gelzer J.) ; Symposium on the occasion of the award presentation at the Swiss Federal Instritute of Technology ; Zurich ; P. 12 – 17, 20 – 24.

120- Harris J.R. 1991;  Electron Microscopy in Biology, A practical approach; Oxford University Press.
121- Barrett A.J., Rawlings ND, Woessner JF. The Handbook of Proteolytic Enzymes, 2nd ed. Academic Press, 2003. ISBN 0-12-079610-4.
122- Hedstrom L. Serine Protease Mechanism and Specificity. Chem Rev 2002;102:4501-4523.
123- Southan C. A genomic Perspective on human proteases as drug targets. Drug Discov Today 2001;6:681-688.
124- Hooper NM. Proteases in Biology and Medicine. London: Portland Press, 2002. ISBN 1-85578-147-6.
125- Puente XS, Sanchez LM, Overal CM, Lopez-OTIn C. Human and Mouse Proteases: a Comparative Gnomic Approach. Nat Rev Genet 2003;4:544-558.
126- Ross J. Jiang H, Kanost MR, Wang Y. Serine proteases and their homologs in the Drosophila melanogaster genome: an initial analysis of sequence conservation and phylognetic relationships. Gene 2003; 304:117-31.
127- Puente XS, Lopez0Otin C. A genomic Analysis of Rat Proteases and Protease Inhibitors.  Genome Biol 2004;14:609-622.
128- CHIEN – CHIN YANG AND JOHN LEONG; Production of Deferriferrioxamines B and E from a Ferroverdin – producing streptomyces species; 1981.
129- Eileen M. Hoke, Coroline A. Maylock, Emily shacter; Desferal inhibits breast tumor growth and does not interfere with the tumoricidol activity of doxorubicin; 2005.
130- Ernst Gaeumann and Vlsdimir Prelog, Zurich, Hans Bickel, Binningen and Ernst Vischer, Basel ; process for The MANU FACTURE of oeserrioxamine; (1964); United States patent office; No.3 158552.
131- Elander R.P. & chang L.T.; 1979; Microbial Culture Selection In: Microbial Technology. Vol 2; Peppler H.J. (ED); pp. 243-302
132- Ling Xiao ; Deferrioxamine (DFO) ; 2003 ; PP 8-10
133- Nicola  Bates , Dr P Dargan , Dr L Murry , Dr B Croszec ; Deferoxamine ; 2004.
 134- T. KIESER. KF. CHATER. MJ. BIBB. MJ. BUTTNER. DA. HOPWOOD; practical streptomyces genetics; 2000.
135- Messenger A.J.M. & Ratledge C. (1984); Siderophores; In Comperhensive Biotechnology, The Principles, Applications and Regulation of Biotechnology in Industry, Agriculture and Medicine (Moo- young M.ed.); Vol. 1: 1st. Ed ; Pergamon Press; Oxford; pp. 275-295.
136- Meyer J.M. & Abdallah A.M. (1980); The siderochromes of nonfluorescent Pseudomonas: Production of nocardamine by P.stutzeri ; J. Gen Microbiol.; 118: 125-129.
137- Modell B. (1992) ; Major Indications of Desferrioxamine , a) Iron Overlod in Thalassemia; Thalassemia (Gross K., Aumiller J., Gelzer J.) ; Symposium on the occasion of the award presentation at the Swiss Federal Institute of thenology; Zurich; p. 37-38.
138- Muller G. & Raymond K,N. (1984); Specificity and mechanism of Ferrioxamine- mediataed iron transport in S. Pilosus; J. Bacteriol. ; 160(1): 304-312.
139- Muller G., Matzanke B.F. & Raymond K.N. (1984) ; Iron Transport in S. Pilosus mediated by Ferrichrome siderophores, Rhodotorulic acid & Enantiorhodotorulic acid; J.Bacteriol.; 160(1) : 313-318.
140- Neilands J.B. (1981); Microbial iron compounds; Ann. Rev. Biochem; 50:715-731.
141- Gunter- Seeboth K. & Schuoo T,;1995; Cloning and sequencing analyses of the Corynebacterium diphtheriae dtxR homologue from S.lividans and S.pilosus encoding a putative iron repressor protien; Gene, 166; pp.117-119.
142- Gunter- Seeboth K., Toupet C. & Schupp T.; 1993; Characterization of an

لینک کمکی