فایل (word) بررسی کیفیت شیمیایی منابع آب شرب زیرزمینی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: دشت قروه – دهگلان)

یا همایش : ششمين کنفرانس ملي مديريت منابع آب ايرانتعداد صفحات :8چکیده مقاله: پایش کیفی آب نه تنها باعث بهبود کیفیت آب میشود بلکه در فرایند تولید آب سالم نیز ارزش اقتصادی داشته و عامل مهمی در کاهش هزینه های تولیدی و تصفیه آب میشود. هدف از انجام این مطالعه بررسی کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت قروه_دهگلان، تعیین پراکندگی مکانی شاخص های کیفی و تهیه نقشه های کیفی آب زیرزمینی در منطقه مورد مطالعه بود. بدین منظور 59 نمونه آب از 59 حلقه چاه در خرداد ماه 93 برداشته شد. شاخصهای کیفی شیمیایی شامل pH، کل املاح محلول، کلراید، سولفات، سدیم، سختی و نیترات در آزمایشگا

فایل (word) اثر بهبودی تری اکونتانول در تخفیف سمیت کادمیوم در گیاهان شاهی (Lepidium sativum)

مقاله: کادمیوم یکی از فلزات سنگین میباشد که در گیاهان تنش اکسیداتیو ایجاد میکند. تریاکونتانول یک تنظیمکننده رشد گیاهی است که در کاهش اثرات بسیاری از تنشهای گیاهی موثر میباشد. در این تحقیق تأثیرات تری اکونتانول بر سمیت کادمیوم در گیاهان شاهی مطالعه شده است. تیمارکادمیوم در گیاهان شاهی باعث تجزیه شدید کلروفیل در گیاه گردید. همچنین، به طور معنی داری پراکسیداسیون لیپیدها افزایش یافت و افزایشمیزان مالون دآلدئیدهای غشا این مطلب را تأیید نمود اسپری برگی تری اکونتانول) 11 و 21 میکرومولار( در گیاه شاهی در اکثر موارد سبب افزایش رنگیزههای فتوسنتزی شد، د

فایل (word) بررسی اثر 5 هفته تمرینان ویژه SIT روی مقادیر آمونیاک ,لاکتات و توازن هوازی در کاراته کاران دختر 20-15 سال

س یا همایش : اولين همايش ملي تحولات علوم ورزشي در حوزه سلامت، پيشگيري و قهرمانيتعداد صفحات :17چکیده مقاله: نتایج تحقیقات نشان داده است که تمرینات اینتروال دویدن با سرعت زیاد سبب بهبود عملکرد هوازی، ظرفیت بی هوازی و بافری در ورزشکاران می شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرات 5 ‏هفته تمرینات ویژهSIT بر روی مقادیر آمونیاک، لاکتات و توازن هوازی دختران کاراته کاران 20 ‏- 15 ‏سال بوده است. بدین منظور 18 ‏نفر از دختران کاراته کاران نخبه سبک شوتوکان شهرستان اصفهان (میانگین ±انحراف استاندارد سن 2.0±17.6 سال،قد4.6±16.20 سانتی متر،وزن 6.5±55.0‏کیلوگرم و شاخص توده بدن 2.1±20