فایل (word) کاربرد GIS در برآورد میزان آلودگی کادمیوم آب های زیر زمینی شهرستان سنندج

س یا همایش : ششمين کنفرانس ملي مديريت منابع آب ايرانتعداد صفحات :13چکیده مقاله: با توجه به بررسی و مطالعه منابع موجود، پتانسیل آلودگی آرسنیک در استان کردستان وجود دارد. لذا ضرورت مطالعه و بررسی کیفیت آب در این مناطق می تواند به مدیریت صحیح استفاده از منابع آبی کمک نماید. در راستای این پژوهش از بین چاه های مجوزدار شهرستان سنندج 35 چاه با در نظر گرفتن حوضه آبریز، پراکندگی مناسب و ساختار زمین شناختی متفاوت انتخاب شد. غلظت کادمیوم نمونه های آب با دستگاه جذب اتمی به روش کوره و خصوصیات فیزیکی و شیمیای خاک شامل پارمترهای: کادمیوم، فسفات، نیترات، درصد شن

پاورپوینت (اسلاید) بهداشت اعضای خارجی بدن

خشی از فهرست مطالب پروژه پاورپوینت (اسلاید) بهداشت اعضای خارجی بدن مـقـدمـه مفهوم کلی بهداشت اهمیت بهداشت درکنترل بیماریها بهداشت پوست ساختمان پوست وظـایف پوسـت تغییرات رنگ پوست بیماریها و ضایعات پوست بیماریها مراقبت از پوست بهداشت پوست نزد کودکان و نوزادان عرق کردن مواد آرایشی و زیبایی مراقبت ازناخن بهداشت مو بــهــداشــت دهــان سـاخـتـمـان دنـدان هــا عوامل پوسیدگی دندان بوی بد دهان نـکـات اسـاسـی در حـفـظ بـهـداشـت دهـان و دنـدان بــهـداشــت چـــشــم مراقبت از چشم چشم شما و تلویزیون بهداشت گوش اختلالات حس شنوایی مراقبت های بهداشتی از گوش منابع بخشی از منابع و م

فایل (word) مروری بر مدلهای پیشبینی پرتابسنگ

س یا همایش : دهمين کنفرانس دانشجويي مهندس معدنتعداد صفحات :16چکیده مقاله: پدیده پرتابسنگ برای تمامی عملیاتهای انفجار مرتبط با زمین یک مسئله قابل انتظار است، اما محدوده آن بسته به مشخصات عملیات و منطقه متفاوت میباشد؛ لذا با شناخت و بررسی علل پرتابسنگ میتوان محدوده پرتاب قطعات سنگرا برآورد و از حوادث و تلفات ناخواسته پیشگیری نمود. در این باره محققین زیادی به پیشبینی مؤلفههای پرتابسنگ پرداختهاند که میتوان روشهای ارائه شده را در چند طبقه جای داد. در این روشها به علت قابلیت تغییر در پارامترهایطراحی انفجار بر روی این متغیرها بیشتر تمرکز شده است. هر