فایل (word) آنالیز عدم قطعیت مدل IHACRES در شبیه سازی رواناب روزانه (مطالعه موردی : حوضه های کرمانشاه , اسلام آبادغرب وروانسر)

س یا همایش : ششمين کنفرانس ملي مديريت منابع آب ايرانتعداد صفحات :14چکیده مقاله: فرآیند بارش - رواناب فرآیند پیچیدهای است که در آن عوامل زیادی دخیل هستند و دانستن این فرآیند برای برنامه ریزی و مدیریت جامع منابع آب در حوضه آبخیز ضروری است. بنابراین به منظور درک این فرآیند از مدلسازی استفاده می گردد تا با ساده کردن، سعی در حل مسائل هیدرولوژی شود، دراین تحقیق ازمدل بارش – رواناب IHACRES باتوجه به داده های ورودی اندک مورد نیاز برای شبیه سازی جریان روزانه ایستگاه های هیدرومتری خرس آباد، پل کهنه و دوآب مرگ ازحوضه آبخیز قره سو استفاده شد لذا هدف ازانجام ای

فایل (word) استراتژی کنترل توان راکتیو مزارع بادی DFIG برای تنظیم ولتاژ شبکه برق

یا همایش : اولين کنفرانس سالانه تحقيقات کاربردي در مهندسي برق، کامپيوترتعداد صفحات :6چکیده مقاله: اگر یک مزرعه باد ضعیف به یک شبکه قدرت متصل شود، پساز آن ولتاژ نقطه اتصال با توجه به سرعت باد متغیر اغلب داراینوسان است. توان اکتیو و راکتیو یک ژنراتور القایی دو سو تغذیه(DFIG) را می توان توسط مبدل سمت شبکه (GSC) و همچنینبا تنظیم ضریب قدرت تولید کنترل کرد، بنابراین یک DFIG میتواند به عنوان یک منبع توان راکتیو برای ایجاد ثبات در ولتاژ باساتصال در نظر گرفتته شود. بر اساس رابطه قدرت یک DFIG ،محدودی قدرت بالا و پایین توان راکتیو در استاتور DFIG و مبدلسمت شبکه تحلی

فایل (word) تحولات ریزساختاری در حین آنیل یک فولاد زنگ نزن آستنیتی پس ازتغییرشکل پلاستیکی

یا همایش : سيزدهمين همايش علمي دانشجويي مهندسي مواد و متالورژي ايرانتعداد صفحات :8چکیده مقاله: در این پژوهش، تحولات ریز ساختاری در حین عملیات آنیل یک فولاد زنگ نزن آستنیتی پس از تغییر شکل پلاستیکی مورد ارزیابی قرار گرفت. درکنار بازگشت مارتنزیت به آستنیت، تبلور مجدد آستنیت باقی مانده و رشد دانه نیز مشاهده شد. نتایجآزمایش ها نشان داد که تبلور مجدد اولیه فاز آستنیت باقی مانده، تشکیل یک ساختار هم محور را به تاخیر انداخته و هم زمان، دانه های ریز آستنیت بازگشت یافته نیز رشد می کنند. این موضوع می تواند سودمندی عملیات ترمومکانیکی را برای تولید ساختا