فایل (word) آشنایی و یادگیـری TCP/ IP

يه دسترسي شبكه لايه اينترنت لايه انتقال ميزبان به ميزبان لايه كاربرد TCP/IP چيست؟ TCP/IP چگونه كار مي كند؟ لايه دسترسي به شبكه لايه اينترنت پروتكل اينترنت پروتكل پيغام كنترلي اينترنت لايه انتقال ميزبان به ميزبان پروتكل داده گرام كاربر پروتكل كنترلي انتقال لايه كاربرد مقدمه برای درك كامل معماری Cisco centri firewall ، شما نیازمند هستید كه معماری TCP/IP را از جایی كه بیان شده است بفهمید. این ضمیمه در معماری TCP/IP بحث می‌كند و یك مدل مرجع پایه تهیه می‌كند كه می تواند به شما كمك كند تا بفهمید Cisco centri firewall چگونه كار می‌كند. این ضمیمه اصطلاحات فنی TCP/IP را

فایل (word) OPTIMUM CAPACITY AND STARTING"S TERM OF PUMPED STORAGE

utilities having sufficient coal and nuclear generating capability and presently used oil-fired plants to meet peak power requirements, pumped storage can provide a means reducing oil and gas consumption Energy storage can improve the system"s response to sudden load changes System load change of tripont of large generating unit of transmission link can be balanced by pumped storage plant either to absorb or generate power as required The quick response characteristic provides system reliability. Energy storage plant can provide synchronons condenser service, spinning reserve and can operate in a variety of stand by roles. The optimal capacity of pumped can be determinated by the minimisation of the total investment and operation cost of regulating power plant The first part of paper describes the effect of pumped storage on the system s fuel cost the needed total capacity and invest ment cost of regulating power plants In application example presented for the development of Hungarian

فایل (word) تغییر اقلیم و اثرات آن بر خشکسالی

س یا همایش : پنجمين کنفرانس منطقه‌اي تغيير اقليمتعداد صفحات :10چکیده مقاله: مطالعه تغییرات اقلیمی و تأثیر آن بر شدت و تواتر خشکسالیهای دهههای آتی میتواند به برنامهریزی جهت استفاده صحیح منابع آب و سازگاری با آثار مخرب پدیده خشکسالی کمک شایانی نماید. در این تحقیق به ارزیابی تغییرات اقلیمی دوره 2030-2011 و اثر آن بر خشکسالی یکی از زیرحوزه های اصلی زاینده رود پرداخته شدهاست. بدین منظور پس از ارزیابی توانایی WG-LARS در شبیهسازی دوره 2008-1965 بر اساس سناریوی پایه، اقدام به ریزمقیاسنمایی بروندادهای HadCM3-GCM تحت دو سناریوی A2 و B1 و پیشبینی دمای حداقل، حداکثر و بارش