فایل (word) تاثیر رسهای فیبری بر غلظت عناصر سنگین خاک اطراف معدن گل گهر سیرجان

یا همایش : دومين همايش ملي مديريت پايدار منابع خاک و محيط زيست (کيفيت، سلامت و امنيت خاک)تعداد صفحات :5چکیده مقاله: از جمله آلایندههای مهم خاک فلزات سنگین میباشند؛ فلزات سنگین به دلیل سمیت، پایدداری و خاصیت تجمع زیستی آلدددگیهدای جددی وخطرناک محیط زیست میباشند. فلزات سنگین پتانسیل آلوده نمودن خاک و آب را داشته و میتدانند با پراکنده شدن و تجمع در گیاهان و جانداران به وسیله انسان مورد مصرف قرار گیرند. جذب سطحی یکی از روشهای مدثر در حذف فلزات سنگین از خاک است. در این مطالعه از رسهای فیبری به منظور تثبیت درجای فلزات سنگین خاک استفاده شد. نتایج نشان

فایل (word) تاثیر تصویر بانک, کیفیت خدمات و رضایت مشتریان بر ارزش ادراک شده مشتریان در صنعت بانکداری مطالعه موردی مشتریان بانک ملی شهرستان رشت

س یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي حسابداري،مديريت و نوآوري در کسب و کارتعداد صفحات :18چکیده مقاله: مفهومارزشیکیازعناصراساسیتئوریبازاریابیاست. به همین دلیلا یجادارزش برای مشتری پیش نیازی اصلی برای موفقیت آینده به حساب می آید. در این راستا تحقیق حاضر به دنبال بررسی تاثیرتصویربانک،کیفیتخدماتورضایتمشتریانبرارزشادراکشدهمشتریاندرصنعتبانکداری در بینمشتریانبانکملیشهرستانرشت است. نمونه آماری تحقیق حاضر 398 نفر از مشتریان بانک ملی در شعب شهرستان رشتاست که برای به دست آوردن آن از روش نمونه گیری غیراحتمالیدردسترس و فرمول جامعه نامحدود استفاد

فایل (word) تاکسی تلفنی مدل پیشرفته c#

در این پروژه در اس کیو ال سرور ( Sql Server ) می باشد. دیتابیس پروژه فایل (word) تاکسی تلفنی مدل پیشرفته c# تا سطح 3nf نرمال سازی شده و تمامی موجودیت ها، صفت ها و ارتباط بین جداول به طور دقیق با استفاده از کلید های اصلی و خارجی مشخص شده است. پروژه فایل (word) تاکسی تلفنی مدل پیشرفته c# دارای زیبایی بسیار خوب و در سطح دانشجویی می باشد، ظاهر این پروژه به گونه ای طراحی شده است که ساده، زیبا و قابل درک برای دانشجویان باشد. پروژه فایل (word) تاکسی تلفنی مدل پیشرفته c# توسط مهندسین این مرکز ( فایل (word) تاکسی تلفنی مدل پیشرفته c#2 ) طراحی و برنامه نویسی شده است به همین دلیل مسئولین پشتیبانی پاسخگوی تمامی سوالات فنی و تخصصی شما خواهند بود. در صورتی که به پروژه فایل (word) تاکسی تلفنی مدل پیشرفته c# در زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک دات نت ( VB.Net ) و یا ب