فایل (word) ضرب دو عدد باینری تحت شبکه vb.net

فایل (word) پازل اعداد با Astar یا (A*) مدل کاملا هوشمند در vb.net

فایل (word) رابطه بین افسردگی در کودکان با رشد مهارت های ادراکی-حرکتی

یا همایش : اولين همايش ملي تحولات علوم ورزشي در حوزه سلامت، پيشگيري و قهرمانيتعداد صفحات :6چکیده مقاله: هدف از انجام تحقیق بررسی رابطه افسردگی کودکان با رشد مهارت های ادراکی-حرکتی کودکان دبستانی بود. 100نفر دانش آموز مقطع ابتدایی شهرستان خرم آباد به صورت تصادفی در تحقیق شرکت کردند. به منظور سنجش افسردگی کودکان و نوجوانان از پرسشنامه ماریا کواس (CDI) و برای اندازه گیری توانایی های ادراکی - حرکتی از مقیاس لینکن اوزرتسکی استفاده شد. جهت تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد بین افسردگی در کودکان با رشد مهارت های ادراکی